Informace o jednání s KASS ve věci jednotných chovných podmínek

13.2.2010 – ustavující členská schůze KASS schválila následující chovné podmínky platné v rámci KASS:
VARIANTA A:

1. jedna výstava s oceněním min. VD (ve věku 12 měsíců)
2. Zkouška lovecká (dle ZŘ ČMKJ nebo dle mezinárodního řádu pro lovecké španěly) nebo zkouška záchranářská (dle ZŘ SZBK nebo IRO)
3.Chrup a výška v souladu se standardem FCI
4. Rentgen.vyšetření na DKK (min.věk 12 měsíců)
5.Test na fucosidózu

VARIANTA B:
1. Absolvování dvou výstav (z toho jedna vyššího typu – MV,NV,KV,SV) s oceněním min. V + VD (min.věk 12 měs.)
2.Chrup a výška v souladu se standardem FCI
3. Rentgen.vyšetření na DKK (min.věk 12 měsíců)
4. Test na fucosidózu

20.9. 2010 – KASS vyzval KCHLS k dohodě o základních chovných podmínkách závazných pro oba dva kluby:
- věková hranice pro využití v chovu dle ZŘ ČMKU
- absolvování 1 výstavy s oceněním min. VD (min.věk 12 měsíců
- chrup, skus a výška v souladu se standardem plemene
- rentgen.vyšetření na DKK (min.věk 12 měsíců). Jedinec s nálezem 4 (E) nesmí být využíván v chovu
- test na fucosidózu

24.10. 2010 – Mimořádná konference KCHLS: Rozhodla trvat na stávajících chovných podmínkách KCHLS.

23.11.2010 - schůze P ČMKU: KASS předložil prohlášení, že akceptuje stávající chovné podmínky KCHLS a byl přijat jako chovatelský klub ČKS.

25.1.2011 – 15. jednání výboru KCHLS: Vysoké procento výjimek ke krytí v chovu ASS – poradkyně chovu byla vyzvána k tomu, aby s okamžitou platností zastavila vydávání doporučení ke krytí na výjimky, a to až do odvolání.

2.4. 2011 – členská schůze KASS schválila znovu původní chovné podmínky (viz. ustavující členská schůze KASS), zároveň se KASS obrátil na P ČMKU s žádostí o stanovení termínu, do kdy by mělo k dohodě o základních chovných podmínkách závazných pro oba dva kluby s KCHLS dojít.

30.3.2011 - Chovatelská rada a výbor KCHLS projednaly otázku chovných podmínek ASS a pověřily vedoucí sekce Mgr. Tydlitovou a poradkyni chovu Ing. Erhartovou, aby vzhledem k vysokému počtu  udělených výjimek z chovných podmínek  v roce 2010 a dalším problémům plemene, zpracovaly návrh  chovných podmínek pro ASS s variantou A a B, obdobně jako mají ostatní plemena španělů sdružená v KCHLS, které by odpovídaly trendům současné doby, potřebám plemen a byly by dlouhodobě platné.. Návrh předloží na příští jednání výboru KCHLS k projednání. Tento úkol byl uložen v souladu se Stanovami KCHLS, článek VII Orgány klubu, ad 2 výbor klubu, bod i): Ve zvlášť závažných případech nařizuje výbor klubu sekci provedení opatření ve prospěch plemene.

15.6.2011 - Na 17. jednání výboru KCHLS konaném ve Velké Bíteši hlavní poradce chovu pan M. Kašpar předložil k projednání návrh nových chovných podmínek pro plemeno ASS, který zpracovaly paní Ing. Erhartová a Mgr. Tydlitová (uloženo úkolem z CHR KCHLS ze dne 30.03.2011) :

Chovné podmínky ASS - NÁVRH Anglický špringršpaněl

VARIANTA A
1. Počet výstav: - 2 x výstava v ČR po 12-ti měs. věku.
- Druh výstavy: - Všechny vyššího typu, tzn. nejméně NV
- Minimální ohodnocení: - 1 x Výborná, 1 x Velmi dobrá - Od 2 různých rozhodčích
2. Kohoutková výška : - Dle standardu (povinně zapsaná výška v PP a na kartě psa na webu)
3. Údaje o skusu a chrupu: - Pouze skus nůžkový
- Toleruje se absence 1 zubu (P1 nebo M3)
- Při použití v chovu musí být jeden z rodičů plnochrupý - info o chybějícím zubu bude u jedince zveřejněno na webu a uvedeno v chovné kartě jedince.
3. DKK: - Max. stupeň 3/3, vyhodnocování DKK u 1 posuzovatele (dosud MVDr. Ekr)
- Jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s negativním jedincem, tzn. 0/0, 1/1 a jejich kombinace
4. Fucosidóza: - všichni nově uchovňovaní psi (samci), test na fucosidózu proveden v jakékoli akreditované laboratoři
- při krytí jeden z páru musí být testovaný a negativní
5. Dědičné oční vady a choroby: pouze doporučení, doporučená vyšetření provedena v jakékoli akreditované laboratoři
- doporučuje se provést klinické vyšetření na dědičné oční vady a choroby zejména před krytím.
- genetický test na Cord 1

6. vyšetření z akreditovaných pracovišť budou zaznamenávána poradcem chovu do PP a při spojení geneticky čistých rodičů nebude další potvrzení vyžadováno

VARIANTA B
1. Počet výstav: - 1 x výstava v ČR po 12-ti měs. věku.
- Druh výstavy: - Pouze vyššího typu, tzn. nejméně NV
- Minimální ohodnocení: - 1 x Velmi dobrá
2. Kohoutková výška :
- Dle standardu (povinně zapsaná výška v PP a na kartě psa na webu)
3. Údaje o skusu a chrupu: - Pouze skus nůžkový
- Toleruje se absence 1 zubu (P1 nebo M3)
- Při použití v chovu musí být jeden z rodičů plnochrupý - info o chybějícím zubu bude u jedince zveřejněno na webu a uvedeno v chovné kartě jedince.
4. DKK: - Max. stupeň 3/3, vyhodnocování DKK u 1 posuzovatele (dosud MVDr. Ekr)
- Jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s negativním jedincem, tzn. 0/0, 1/1 a jejich kombinace
5. Fucosidóza: - všichni nově uchovňovaní psi (samci), test na fucosidózu proveden v jakékoli akreditované laboratoři
- při krytí jeden z páru musí být testovaný a negativní
6. Dědičné oční vady a choroby: pouze doporučení, doporučená vyšetření provedena v jakékoli akreditované laboratoři
- doporučuje se provést klinické vyšetření na dědičné oční vady a choroby zejména před krytím.
- genetický test na Cord 1
7. Druh zkoušky: - jakákoli zkouška dle ZŘ slídičů
- Min. ohodnocení: v jakékoli ceně s hodnocením obstál (nikoliv jen lovecká upotřebitelnost)
- Limitní známky nos 3, slídění 3, chování po výstřelu 3

8. vyšetření z akreditovaných pracovišť budou zaznamenávána poradcem chovu do PP a při spojení geneticky čistých rodičů nebude další potvrzení vyžadováno

Předložený návrh chovných podmínek pro plemeno ASS byl výborem KCHLS schválen. Pro jeho platnost je nutná dohoda o jednotných chovných podmínkách s KASS. Výbor KCHLS proto pověřil poradkyni chovu ASS a vedoucí sekce ASS, aby písemnou formou oslovily PCH KASS, návrh nových chovných podmínek projednaly a o výsledku jednání písemně informovaly hlavního poradce chovu a to nejdéle to data konání další schůze výboru KCHLS. Nedojde-li k vzájemné dohodě, bude prostřednictvím KCHLS požádána komise pro chov a zdraví ČMKU o stanovení chovných podmínek pro plemeno ASS, které budou závazné pro oba kluby. M. Kašpar je garantem celého jednání s KASS. (viz zápis ze 17.jednání výboru KCHLS z 15.6.2011)

Výbor KCHLS na svém 17. jednání konaném 15.6.2011 ve Velké Bíteši pověřil Ing. Erhartovou a Mgr. Tydlitovou oslovit písemně KASS a projednat s ním předběžný návrh společných chovných podmínek pro plemeno ASS.

27.6. 2011 a 26.7. 2011 – byly poslány výzvy k dohodě a osobnímu jednání o jednotných chovných podmínkách. Výsledkem korespondence s Klubem anglický špringršpaněl bylo opakované odmítnutí jednat o návrhu předloženém KCHLS a trvání na dohodě na následujících základních chov.podmínkách:
- věková hranice pro využití v chovu dle ZŘ ČMKU
absolvování 1 výstavy s oceněním minimálně VD (min.věk 12 měsíců)
chrup, skus a výška v souladu se standardem FCI
RTG na DKK (min. věk 12 měsíců). Jedinec s nálezem 4 (E) nesmí být využíván v chovu
všichni nově uchovnění psi (samci) test na fucosidózu.

10.8.2011 - Na 18. jednání výboru KCHLS konaném ve Velké Bíteši pan M. Kašpar přečetl písemnou zprávu o průběhu jednání s KASS, kterou v souladu s usnesením z minulé schůze výboru (bod 3, písm. e) předložily Ing. Erhartová a Mgr. Tydlitová
- Z dosavadního jednání je zřejmé, že KASS reaguje odmítavě na jakékoliv pokusy o kompromis. Navrhuje jakési základní chovné podmínky, které na plemeno ASS nekladou téměř žádné nároky. Byl písemně vyzván k osobnímu jednání, které též odmítl. Celá záležitost bude proto předána předsednictvu ČMKU, které by tuto problematiku mělo řešit na svém zasedání dne 25.08.2011. Jednání se zúčastní M. Kašpar a Ing. Kubeš, kteří budou řešení problému iniciovat. KASS opět změnil chovné podmínky a to na podmínky KCHLS, tak jak se při svém vzniku zavázal. Nicméně pravidelně poskytuje výjimky z těchto chovných podmínek.
Vážený pane Kašpare, vážení členové výboru KCHLS!

Dne 8.7.2011 jsme poradkyni chovu KASS paní A. Schreibové odeslaly dopis s výzvou k dohodě o jednotných chovných podmínkách pro oba dva kluby, tak jak je výbor KCHLS 15.6.2011 schváli. Dne 12.7. jsme obdržely od KASS zamítavou odpověď a jejich protinávrh tzv. minimálních chov. podmínek. Tento návrh je však naprosto nepřijatelný, neklade na chov špringra téměř žádné požadavky, snad jen příslušnost k plemeni. Tento protinávrh KASS jsme konzultovaly s hlavním poradcem chovu Milošem Kašparem, který návrh KASS označil rovněž jako nepřijatelný, a to z výše uvedených důvodů. Dne 27.7.2011 jsme poslaly paní Schreibové další dopis, ve kterém jsme zdůraznily, že zástupci KCHLS netrvají na přijetí jednotných chovných podmínek pro ASS přesně v tom znění, v jakém jsme návrh zpracovaly, ale jsou ochotni o jednotlivých bodech návrhu jednat a dohodnout se na jejich obecnější formulaci a případných kompromisech. Současně jsme navrhly uspořádat schůzku, protože jsme přesvědčeny, že osobní jednání ve věci chovných podmínek by mohlo přinést dohodu. Ke schůzce jsme je písemně vyzvaly.. Bohužel dne 8.8.2011 jsme od KASS obdržely dopis ,ze kterého je zřejmé, že cílem vedení KASS není uzavřít seriózní dohodu mezi oběma kluby, ale jde pouze o vyřizování účtů, osobních křivd a o to, čí právní výklad je ten správný.

KASS odmítl jednat o našem návrhu, ignoroval též návrh na osobní jednání a znovu předložil jejich návrh na tzv. minimální chovné podmínky, shodné jako v prvním případě, kdy KCHLS jejich protinávrh odmítl.

Z výše uvedeného vyplývá, že další jednání KCHLS s  KASS, na úrovni klubů je bezpředmětné. Návrhy KCHLS bez jakéhokoliv vysvětlení nepřijímají, nejsou ochotni sejít se a celou věc osobně prodiskutovat - KCHLS opakovaně nabídlo možnost kompromisu, zástupci KASS nejsou k žádnému kompromisu svolni, stále trvají na svých, původně navržených minimálních chovných podmínkách. Domníváme se, že v zájmu plemene, majitelů i chovatelů ASS je co nejrychlejší vyřešení celé záležitosti. Prodlužování celého jednání o chovných podmínkách je bohužel na škodu pouze korektním členům KCHLS, členům KASSu p. Schreibová uděluje bez jakýchkoliv zábran výjimky z chovných podmínek, podobná praxe je však nyní v KCHLS pozastavena. Chov "na výjimky" je kontraproduktivní a stanovené chovné podmínky tak zcela ztrácejí smysl. Z výše uvedených důvodů navrhujeme výboru KCHLS předložit celou záležitost P ČMKU s žádostí o řešení z pozice nadřízeného orgánu obou zainteresovaných subjektů,  a to i za předpokladu, že celá záležitost bude postoupena Komisi pro chov a zdraví, která nastaví minimální chovné podmínky závazné pro oba dva kluby.

Irena Erhartová, Klára Tydlitová
Třebeč, Osice 9. 8. 2011
 
25.8.2011 - P ČMKU schválilo uspořádat schůzku zástupců obou klubů k projednání případných změn a sjednocení chovných podmínek a to 21.9.2011. Vedením schůzky byly pověřeny: I. Nováková, Bc.V. Tichá a J. Kudrnáčová.

21.9.2011 - uskutečnila se schůzka zástupců KASS (Brothánková, Schreibová, Madziová ml.) , KCHLS (Kašpar, Ing. Kubeš, Ing.Erhartová, Mgr.Tydlitová) a ČMKU (Nováková, Kudrnáčová,Bc.Tichá). Po 2,5 hodinovém jednání došlo k dohodě na jednotných chovných podmínkách. Oba kluby musí tento NÁVRH schválit v rámci svých klubů a pokud se tak stane, vstoupí v platnost od 1.1.2012.

Zápis z jednání KCHLS a KASS dne 21.9.2011 o jednotných chovných podmínkách

Zástupci KCHLS: Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, Mgr. K.Tydlitová, Ing. I. Erhartová
Zástupci KASS: M. Brothánková, E. Madziová, A. Schreibová
Za P ČMKU: I. Nováková, J. Kudrnáčová, Bc. V. Tichá

Zástupci obou chovatelských klubů se dohodli na následujících minimálních chovných podmínkách pro plemeno ASS:

VARIANTA A

- 2x výstavní hodnocení ve věku více než 12 měsíců z vyššího typu výstavy (se zadáváním čekatelství šampionátu), s oceněním minimálně 1x výborná, 1x velmi dobrá, z toho nejméně 1x v ČR. Ocenění musí být získáno od 2 různých rozhodčích
- kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa
- skus nůžkový úplný (tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybění M3 se nepovažuje za absenci; při využití v chovu musí být 1 z partnerů plnochrupý. Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního hodnocení, provede zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS.
- DKK nejhůře 3/3, jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s jedincem 0/0, 0/1, 1/0, 1/1. Vyšetření musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře, člena KVL ČR.
- Fucosidóza – všichni nově uchovňovaní psi (samci) musí být testovaní nebo musí být doloženo vyšetření obou rodičů s negativním výsledkem. Při krytí musí být jeden z páru prokazatelně negativní. Vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře.
- Dědičné oční vady a choroby (doporučení): Doporučuje se provést klinické vyšetření na oční vady a choroby zejména před krytím nebo genetické vyšetření.

VARIANTA B

- 1x výstava ve věku více než 12 měsíců s oceněním nejméně velmi dobrá konaná v ČR a jakákoli zkouška anglických loveckých španělů dle zkušebního řádu ČMMJ nebo FCI, na které se hodnotí nos, slídění a chování po výstřelu. Pokud se na dané zkoušce zadávají známky z těchto disciplín, minimální limitní známky jsou nos 3, slídění 3, chování po výstřelu 3
- kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa
- skus nůžkový úplný (tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybění M3 se nepovažuje za absenci; při využití v chovu musí být 1 z partnerů plnochrupý. Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního hodnocení, provede zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS.
- DKK nejhůře 3/3, jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s jedincem 0/0, 0/1, 1/0, 1/1. Vyšetření musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře, člena KVL ČR.
- Fucosidóza – všichni nově uchovňovaní psi (samci) musí být testovaní nebo musí být doloženo vyšetření obou rodičů s negativním výsledkem. Při krytí musí být jeden z páru prokazatelně negativní. Vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře.
- Dědičné oční vady a choroby (doporučení): Doporučuje se provést klinické vyšetření na oční vady a choroby zejména před krytím nebo genetické vyšetření.

Zástupci klubů se dohodli, že znění nových podmínek projednají v klubech tak, aby nové chovné podmínky mohly vejít v platnost od 1.1.2012.