Od 1.1. 2009 se povinně pro všechny chovné jedince zavádí klinické vyšetření na dědičná onemocnění očí (platné, tj. ne starší 12 měsíců v den krytí). Od 1.7.2009 smí být k reprodukci použiti pouze psi s výsledkem klinického vyšetření na dědičná onemocnění očí „prosté“!!!

PRA

ŠEDÝ OČNÍ ZÁKAL

Posuzovatelé dědičných vad očí

MVDr. Jiří Beránek

MVDr. Beránek externě provádí vyšetření očí také v Českých Budějovicích a v Plzni (přesné termíny nutno zjistit na jeho stálém pracovišti v Pardubicích).

Adresa: Husova 1747, 530 03  Pardubice
Telefon: 466 262 914
Fax: 466 260 544
Mobil: 603 272 796
e-mail: med.prod@tiscali.cz

MVDr. Petr Gbelec

Adresa: AA-VET
Chmelová 2920/6, Praha 10
Telefon: 271 750 131
Fax: 272 650 413
e-mail: gbelec@aavet.cz
www: www. aavet.cz

MVDr. Pavel Hron

Adresa: Veterinární klinika ERIKA
nám.Dr.Holého 8, Praha 8
Telefon: 284 821 784
e-mail: vet.klin.erika@volny cz
www: www.vet-klin-erika.cz

MVDr. Petr Raušer Ph.D.

Adresa: Brno - město
Telefon: 541 562 362
Mobil: 603 857 693
e-mail: rauserp@vfu.cz

MVDr. Barbara Lenská

Adresa: Vetcentrum Duchek s.r.o.
Jindrova 43, Praha 5
Telefon: 251 617 564
Mobil: 775 688  637
e-mail: lenbar@post.cz

MVDr. Petr Staňa

Adresa: Budečská 7, 702 01  Ostrava 1
Telefon: 596 120 482
Fax: 596 120 486
Mobil: 603 244 263
e-mail: vetpark@volny.cz

MVDr. Pavla Trnková

Adresa: Vet. klinika
Fillova 14, 638 00  Brno-Lesná
Telefon: 548 520 099
Mobil: 604 824 924
e-mail: p.trnkova@post.cz

 

Progresivní atrofie sítnice (PRA)

Je dědičné onemocnění očí.

V sítnici dochází k nedostatečné funkci a odumírání světločivných buněk – tyčinek, čípku nebo obou. Klinické příznaky se projevují u psů ve vyšším věku, často po třetím roce života, tj. v době, kdy jedinec již působí v chovu. V počátečním stádiu se nemoc projevuje zhoršenou orientací v šeru a ve tmě, pes je nejistý v neznámém prostředí. Později zornice nereaguje na světlo a onemocnění končí úplnou slepotou! Příznaky může stanovit veterinární lékař (oftalmolog), dříve než majitel zpozoruje změny. Oftalmologické vyšetření je rychlé a bez narkózy.

Dokud nebude oficiálně existovat DNA test (odhalí jedince nemocného, který je zatím bez příznaků, ale také nosiče, u něhož se onemocnění neprojeví, avšak předává jej na své potomky), je jedinou prevencí pravidelné vyšetření chovných jedinců a přísná selekce.

 

TEST DNA – PRA Cord 1

Důležité oznámení chovatelům anglického špringršpaněla týkající se výzkumu progresivní retinální atrofie:

1. Dr. Gary Johnson z university v Missouri ve Spojených státech a Dr. Cathryn Mellershová z Animal Health Trust ve Velké Británii identifikovali DNA mutaci, která představuje zásadní rizikový faktor pro rozvoj Progresivní Retinální Atrofie (PRA) u plemene anglický špringršpaněl.

2 . test DNA je nyní dostupný jak v USA, tak ve velké Británii, spolu se souvisejícími informacemi.

3. procento testovaných jedinců ASS, jejichž výsledek byl „postižený“ (affected) nebo „přenašeč“ (carrier) je velmi vysoký!

4. 80 % ASS testovaných ve Spojených státech bylo označeno buď jako „postižení“ nebo jako „přenašeči“ této mutace.

 

Dobrá a špatná zpráva:

Dobrá zpráva spočívá ve faktu, že existuje DNA test, který dokáže jednoznačně oddělit jedince „čisté“ („clear“) (dva normální nepostižené geny) od „přenašečů“ („carriers“) (jeden normální a jeden zmutovaný gen) a „postižených („affected“, oba zmutované geny), u kterých je vysoké riziko pro rozvoj PRA. Díky tomuto testu můžeme do budoucnosti eliminovat psy s dispozicí pro PRA.

Špatnou zprávou je, že ve Spojených státech bylo z 1100 testovaných špringrů jen 20 % „čistých“, 38 % „přenašečů“ a 42 % „postižených“ jedinců.
Lze předpokládat, že následný výzkum ve Velké Británii a Evropě přinese podobné výsledky a mohl by mít likvidační účinek pro mnoho dosud úspěšných chovatelských programů.
Je třeba mít na paměti, že vyloučení psů s rizikem pro PRA z chovu je proces dlouhodobý a může trvat i několik generací.

DNA test je přesný a jednoznačný, ačkoli nedokáže určit, ve kterém věku se u postiženého jedince PRA klinicky projeví.

Závažná zjištění pro chovatele anglických špringršpanělů:

Mutace je rizikový faktor pro rozvoj PRA!
Většina jedinců testovaných v USA, jejichž výsledek vyzněl „postižení“, neměla faktické problémy a jejich majitelé je považovali za zdravé. U některých z těchto psů se v pozdějším věku rozvinula PRA, ale někteří zůstali bez zrakových problémů až do vysokého stáří.

Na druhou stranu u klinicky nemocných jedinců byla v 95% případů objevena tato mutace a pouze 5% nemocných se jednalo o jinou formu, která se tímto testem nedá zjistit.

Studie provedená v USA dochází k závěru, že rozvoj PRA je přibližně 20 x vyšší u jedinců „postižených“, než u „čistých“.

Chovatelé by tedy měli preferovat chovné jedince s výsledkem „normální“ a zvažovat, za jakých podmínek použít „přenašeče“ a psy „postižené“.

 

Doporučení chovatelům anglických špringršpanělů:

Přestože věříme, že se chovatelé ASS budou snažit eliminovat PRA v budoucích generacích, také věříme, že k tomuto problému budou přistupovat rozumně. Tato mutace je totiž u plemene anglický špringršpaněl natolik rozšířená, že úplné vyloučení „přenašečů“ a „postižených“ z chovu by vedlo k likvidaci dosud úspěšných chovatelských programů.

Střízlivým přístupem by bylo položit tento problém na stejnou úroveň jako například nedostatek pracovních vloh, špatnou hřbetní linii nebo nekorektní pohyb.

„Postižení“ jedinci by měli být považováni za větší problém než „přenašeči“.

Chovatelé anglických špringršpanělů by tedy měli k tomuto problému měli přistupovat stejně jako doposud k jiným – tj. ve své práci se snažit o co nejkvalitnější odchovy a pečlivě zvažovat chovatelský program.

Testování provádí Animal Health Trust (AHT)
AHT požaduje na DNA test ústní stěr, cena je 50 liber.
Formulář a další informace naleznete na www.aht.org.uk

Z materiálů SESSS připravila kompilát a přeložila Mgr. Renáta Tetřevová

 

 

Cataracta lentis - šedý oční zákal

Šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty psů, naštestí existují opravdu přístupné chirurgické zákroky s vynikajícími výsledky v obnově vidění a zaměnění zakalené čočky za syntetickou.
Šedé zákaly mohou být druhotně způsobeny úrazem, dalšími nemocemi oka včetně zánětu cévnatky, zeleného zákalu, luxace čočky a degenerace rohovky nebo sekundárně vnitřních onemocnění metabolismu včetně cukrovky a Cushingovy nemoci.
Příznaky obsahují i progresivní ztrátu jasnosti tmavého zjevu zřítelnice, který je nahrazen modrošedým zamlženým vzhledem. V tomto ohledu musí být šedý zákal odlišen od běžného procesu stárnutí nukleární sklerózy, která nastává u psů středního věku a starších zvířat a má minimální účinky na vidění.
Dislokace čočky se objevuje u psů a často vede k druhotnému zelenému zákalu, včasný přesun dislokovaných čoček je zpravidla uzdravující.

Pár slov na úvod
Nemoci čočky na oftalmologických pracovištích představují velmi frekventovaný problém a setkáváme se s nimi až u 40-ti% vyšetřovaných pacientů. Existuje několik forem vad, jako např. Luxace čočky. V tomto článku se budeme zabývat kataraktou nebo-li šedým zákalem oční čočky.

Katarakta – meřítka pro posouzení
Je pozorovatelná změna čočky její transparence, tedy průhlednosti. Rozlišujeme několik druhů katarakty (např. glaukom – zelený oční zákal) bez ohledu na způsob a postižení. Postižení čočky šedým zákalem může být difúzní (zákal je tvoren na celé čočce) nebo bodové (zákal je tvořen jedním místem). Dalším měřítkem klasifikace je stupeň tzv. zralosti (zralá, nezralá, přezrálá). Z hlediska diagnostického jsou závažné katarakty, které se vyskytují jako doprovodné změny při rozsáhlejších očních onemocněních.

Vznik katarakty
Vznik katarakty je ovlivněn mnoha faktory, jsou to faktory genetické, poúrazové diagnostické nebo i stářím. Vznik a projevování se liší podle druhu plemene. Uvedme si pár rozdílných názorů (v neupravené podobě) a na závěr z toho vyvodíme závěr.

První názor: Je mnoho forem šedého zákalu oční čočky. Některé se vyvíjejí stářím velmi pomalu a mají u různých plemen různý průběh. Je nepravděpodobné, že by se šedý zákal vyvíjel jinak, než oboustranně, i když může mít na každém oku jiný průběh. Poznání různých forem šedého zákalu je na různém stupni. Šedý zákal může být různý i z hlediska genetického. Jediný způsob, jak odstranit tuto vadu z populace, ať je její genetická kontrola jakákoliv, je důsledná selekce všech poškozených jedinců.

Druhý názor: Zákal čočky může být jednostranný, nejčastěji jako následek úrazu, nebo oboustranný, postihující obě oční čočky. Ve stáří vzniká tzv. seniální zákal čočky, který je více méně vyjádřen u každého staršího psa. Vzniká pozvolna v závislosti na věku. Začátek jeho vzniku je značně individuální. Stupeň zákalu může být rozdílný a někteří i velmi staří psi nemají vidění závažněji omezeno, jiní mohou i oslepnout. V mládí může vzácně vzniknout oboustranný šedý zákal na základě vrozené geneticky podmíněné poruchy. Léčení šedého zákalu patří do rukou zkušeného lékaře.

Vznik katarakty – vyvození závěru
Jestliže jste si řádně přečetli sekci „Vznik katarakty,“ narazili jste v textu na několik poznatků, které nemohou být v praxi aplikovány. Vyjádřeme se k prvnímu názoru. Je dokázáno, že katarakta má u různých plemen různý průběh a že existuje několik odlišných forem. Vývoj šedého zákalu je popsán výše, takže se jím nebudeme dále zabývat. Druhý názor je popisován u plemene mopsu. Přestože se jedná o jiné plemeno , je zde několik velmi zajímavých poznatků, které určitě vyvedou autora z omylu. Šedý zákal se vyskytuje ve formách, jak je popisováno na začátku názoru, ale nikde nejsou zaznamenány záznamy o „seniálním zákalu,“ který se vytváří stářím. Dále podle autorky je psáno: „ ….. staří mopsové nemají vidění závažněji omezeno, jiní mohou i oslepnout. V mládí může vzácně vzniknout oboustranný šedý zákal na základě vrozené geneticky podmíněné poruchy, „ Ale jak může vzniknout genetická porucha, jestliže se jedná o defekt, který je způsoben stářím. Že by se někde objevily geny minulé generace? A jak se může léčit katarakta? Katarakta se léčit nemůže, protože doposud nebyl objeven žádný lék, ani chirurgický zákrok.
Když se „pitváme“ v problému vzniku katarakty, nesmíme zapomenout na dva další defekty, které mohou mít velký podíl na „genetické kataraktě.“ Doposud jsme se dozveděli, jak se katarakta vyvíjí, její formy apod. nyní před vámi stojí nový problém – jak se katarakta může projevit geneticky. Odpověď je celkem jednoduchá. Buď se projeví dominantě (určitému jedinci se projeví katarakta , i když oba rodičové byli v pořádku, viz dále) nebo se projeví recesivně. A u této problematiky se zastavíme. Nyní budu citovat z knihy „Anglický a americký kokršpanel od Frank Kane & Phyllis Wiesové.“

Budeme-li vycházet z předpokladu, že katarakta je recesivní typ, nastane problém se psy – přenašeči. Pes přenašeč je pes, který klinicky nejeví žádné viditelné znaky (ani při očních testech), ale nese alely, ve kterých je katarakta zakódovaná do chromozomu. Na těchto základech můžeme vytvořit šest různých kombinací při páření dvou jedinců.


Možnosti při páření


Projev na potomcích


Oba rodiče jsou postižení

všichni potomci budou postižení

Jeden z rodičů je postižený, druhý je přenašeč

50% potomků budou přenašeči
50% potomků bude postižených

Jeden z rodičů je zdravý, druhý je přenašeč 50% potomků budou přenašeči
50% potomků bude zdravých
Oba rodiče jsou přenašeči 50% potomků budou přenašeči
25% potomků bude postižených
25% potomků bude zdravých

Jeden z rodičů je zdravý , druhý postižený
všichni budou přenašeči

Oba dva rodiče jsou zdraví
všichni potomci budou zdraví

Závěr
Když jste si přečetli tyto poznatky a názory, můžete si vytvořit vlastní názor na jednu z nejhorších očních poruch. Přestože je na závěr v tabulce v bode 4 a 5 uvedeno, že určité procento potomků je zdravých, není tomu doslova tak. Vždy alespoň jeden z rodičů předal alely na své potomky, proto se může tato porucha zraku šířit dál.

Slovníček pojmů:
Recesivní alela - Alela, která je předávána z generace po generaci

Dominantní alela - alela, která se „znenadání“ vyskytne u jediného jedince. Může se tak stát i následkem úrazu nebo jako vedlejší defekt jiné oční poruchy

Pes přenašeč - pes, který klinicky nejeví žádné znaky postižení, ale nese geny této poruchy

Převzato ze stránek www.planetarough.wz.cz/zdravi/katarakta.htm