Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS  26.1.2020

Zpráva poradce chovu ASS 2019

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS  24.3.2019

Memorandum

Zpráva poradce chovu ASS 2018

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS  4.3.2018

Zpráva poradce chovu ASS 2017

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS  26.2.2017

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS  17. 1 2016

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS  15. 3 2015

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS  30. 3 2014

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS 17.3.2013

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS 15.4. 2012

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS. 11.12.2011

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS 26.3.2011

Zpráva vedoucí sekce 2010

Zápis a usnesení z mimořádné schůze sekce ASS 2.10.2010

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS 27.3. 2010

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS 28.03.2009

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS 23.11.2008

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS 26.01. 2008

Zpráva vedoucího sekce o činnosti sekce ASS KCHLS za rok 2007

 

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS KCHLS konané 26. ledna 2020 v zámecké restauraci v Cholticích

Program schůze:

1      Závěr

 

Přítomných 24 členů a 4 hosté – viz prezenční listina

1.      Zahájení

Schůzi zahájil vedoucí sekce ASS pan Milan Kříž a seznámil přítomné s programem schůze. Program byl schválen jednomyslně.

 

2.      Volba orgánů schůze

Vedoucí sekce pan Milan Kříž navrhl tyto orgány schůze:

Skrutátor: Eva Laubeová

Zapisovatel: Renáta Tetřevová

Ověřovatel zápisu: Markéta Děkánková

Schváleno jednomyslně

 

3.      Kontrola usnesení z minulé členské schůze

Všechny úkoly byly splněny.

 

4.      Zpráva vedoucího sekce ASS – viz příloha

Vedoucí sekce M. Kříž zrekapituloval dění v uplynulém roce, kladně hodnotil průběh srazu ASS v Českém ráji a poděkoval organizátorovi P. Pavlíkovi. Letošní sraz se znovu uskuteční v Českém ráji – blíže projednáno v diskuzi.

 

5.      Zpráva poradkyně chovu ASS – viz příloha

Poradkyně chovu Pavlína Stuchlíková vyzvala k včasným platbám za vystavení KL a k chovatelské etice nejen chovatelů, ale i majitelů krycích psů. Apeluje na chovatele, aby věnovali pozornost vyšetření očí, informovala o testu na AMS.

 

6.      Informace z jednání zasedání výboru KCHLS

Markéta Děkánková informovala přítomné o přípravách klubových výstav v Náměšti na Hané, připravované výstavě v Kolíně a světové výstavě v Brně 2021. Informovala o možnostech propagace plemene na veletrhu Natura Viva v Lysé nad Labem a myslivecké výstavě na Ohradě a vyzvala členy-dobrovolníky k účasti.

 

7.      Vyhlášení pracovního a výstavního ASS roku 2019

Markéta Děkánková předala poháry oceněným jedincům – seznam na sekčních webových stránkách.

 

8.      Volba vedoucího sekce a delegátů na konferenci KCHLS

Na konferenci byli navrženi: Milan Kříž, Markéta Děkánková, Pavlína Stuchlíková a Renáta Tetřevová. Všichni tito kandidáti byli většinou zvoleni, stejně jako Milan Kříž na post vedoucího sekce na další funkční období.

9.      Návrhy na změny chovných podmínek

Poradkyně chovu Pavlína Stuchlíková navrhla, aby každý chovný jedinec měl před krytím provedeno klinické vyšetření očí s výsledkem prostý (platnost tohoto vyšetření je jeden rok!) – návrh byl většinově přijat.

Petr Pavlík navrhl začlenit do chovných podmínek povinnost absolvovat buď jednu klubovou nebo speciální výstavu nebo jakoukoli klubovou pracovní zkoušku – návrh přijat nebyl.

 

10.  Diskuze

·         Petr Pavlík navrhl termín konání letošního srazu 5.-6.6.2020 v Tatobitech, Český ráj, stejná lokalita jako minulý rok. Informace budou zveřejněny na sekčních stránkách – jednomyslně schváleno.

·         Jitka Dědinová a Martina Hladká představily bodovací tabulku pro soutěže sportovní ASS roku. Soutěž se týká výhradně členů KCHLS a proběhne už tento rok. Tabulka bude k dispozici na sekčních stránkách – jednohlasně schváleno.

 

11.  Usnesení

Schůze bere na vědomí:

-          Zprávu vedoucího sekce

-          Zprávu poradkyně chovu

-          Informace z jednání výboru KCHLS

-          Informace o letním výcvikovém srazu

            Schůze schvaluje:

-          Milana Kříže na post vedoucího sekce ASS

-          Milana Kříže, Markétu Děkánkovou, Pavlínu Stuchlíkovou a Renátu Tetřevovou jako kandidáty sekce ASS na konferenci KCHLS

-          Změnu chovných podmínek: Od 1.6. bude mít každý chovný jedinec před krytím provedeno klinické vyšetření očí s výsledkem prostý. Kopii        certifikátu poskytne poradkyni chovu při žádosti o vystavení krycího listu.

-          Termín konání letního výcvikového srazu (5.-6. června 2020)

 

            Schůze pověřuje:

-          Petra Pavlíka připravit program letního srazu ASS.

-          Jitku Dědinovou, aby v závěru roku připravila vyhodnocení soutěže sportovní ASS roku.

 

Zapsala: Renáta Tetřevová

 

Zpráva poradce chovu ASS za rok 2019

Vystaveno bylo 25 doporučení, 11 doporučení přešlo z roku 2018.

24 doporučení využito, 8 nevyužito a zrušeno uplynutím doby,

4 doporučení přechází do roku 2020.

 

Ze 24 využitých doporučení se narodila štěňata,

6x fena nezabřezla.

Narozeno celkem 127 štěňat (74 psů, 53 fen) všechna štěňata ponechána.

průměr štěněte na vrh 7,05

 10 vrhů více než 6 štěňat

 

Podíl chovných psů na krytí:    
     
Psi doporučení na 1.místě:    
Karlos Bohemia Jewellery 2x    
Geri z Lipových dolin    
Robson Calvdale-zahraniční    
Argo z Kotelského lesa 2x    
Jester Peasblossom-zahraniční    
Nero z Větrné paseky    
Night In Paradise Darrem Canis    
Marcus od Stroupinského potoka    
Eery Effroy Rockdale    
Kim od Stroupinského potoka 2x    
Dowitti Ice Age    
Ficus of Klamar garden    
Godin z Lipových dolin    
Nathan zo Srnčej doliny 2x    
Carlos od Jakubského rybníka    
Hubert z Větrné paseky    
Latin od Stroupinského potoka 2x    
Timy Bohemia Jewellery 2x    
Sieger´s Double Trouble-zahraniční    
Brazen Brazeth Rockdale    
Glamorly Ginnie The Pooh 2x -zahraniční    
Fagus of Klamar garden    
Ëdmund Christopher Gabrettina    
Bobby Brown Buxusson    
Cardhu Ain´t Got You    
Jack zo Srnčej doliny    
     
Psi doporučovaní na druhém a třetím místě:    
Kim od Stroupinského potoka    
Wild West Hero Beresford-zahraniční    
Hubert z Větrné paseky    
Jasper od Stroupinského potoka 2x    
Argo z Kotelského lesa 2x    
Ingo od Stroupinského potoka 3x    
Latin od Stroupinského potoka    
Chyt od Škrabalky    
Timy Bohemia Jewellery    
Augustus Maxmillian Gabrettina    
Law Suit Calvdale-zahraniční    
Giulian z Větrné paseky    
Alan Červený dub    
Arnold z Hrbovského panství    
Ginger Truffle Tamaam-zahraniční    
Nero Bohemia Jewellery    
     
Chovní jedinci:    
PSI    
K 31. 12. 2019 v evidenci 63 chovných psů    
Uchovněno v roce 2019 10 psů, vyřazeno z evidence 0    
FENY    
K 31.12.2019 v evidenci 68 fen     
Uchovněno 15, vyřazeno 7 (úhyn 1, 6x věk nad 8 let )    
     
Zdravotní stav:    
     
DKK    
z nově chovných jedinců:     
A/A (nebo  A) 18 72%
B/B (nebo  B) 5 20%
C/C (nebo C a B/C) 

 2

 8% 

 

Chovní jedinci:

PSI

K 31. 12. 2019 v evidenci 63 chovných psů

Uchovněno v roce 2019 10 psů, vyřazeno z evidence 0

FENY

K 31.12.2019 v evidenci 68 fen

Uchovněno 15, vyřazeno 7 (úhyn 1, 6x věk nad 8 let )

 

Zdravotní stav:

DKK

Z nově chovných jedinců:

A/A (nebo A)        18    72 %               

B/B (nebo B)         5      20 %

C/C (nebo C a B/C)  2     8 %

 

Jako poradce chovu důrazně doporučuji před krytím vyšetření očí. Dále, aby jeden z chovného páru byl vyšetřen na AMS s výsledkem negativní. Zatím je v ČR v Genomii vyšetřeno 20 jedinců, 5% je přenašečů. Vzhledem k nízkému počtu vyšetřených je toto procento nevypovídající. Je možnost pozvat na KV Genomii, ale pokud by byl zájem projeven předem. Provedou jakékoliv odběry. Dávám k dispozici tabulku zatím vyšetřených jedinců v ČR, je i několik vrhů čistých po obou rodičích. Chovatelé mohou také pracovat se seznamem anglických chovných jedinců čistých na AMS.

Dále vyzývám chovatele, aby při zahraničním krytí přísně vyžadovali doklad o zdravotním vyšetření a nespokojili se jen s informací, že jedinec je čistý po rodičích. Stalo se mi, že jsem nedohledala vyšetření ani ve třetí generaci. Prosím také majitele chovných psů, aby si rozmysleli, zda budou krýt fenu, která nemá žádná vyšetření a její majitel vybírá krycího psa tak, aby vyšetření nemusel dělat. Také byste neměli krýt feny ne příliš kvalitní, zajímejte se o povahy i exteriér. Opravdu nekryjte svým psem jen proto, aby po něm byla štěňata.

V Hradci Králové dne 14.1.2020

PaedDr.Pavlína Stuchlíková

poradce chovu ASS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS KCHLS konané 24. března 2019 v zámecké restauraci v Cholticích

 

Vedoucí sekce pan Milan Kříž přivítal zúčastněné a vyzval je k pietní minutě ticha za zesnulého pana Bedřicha Hoferka, dlouholetého chovatele ASS (CHS od Malešovské přehrady) a mnohaletého organizátora klubových zkoušek v Malešově.

Po zahájení byla provedena kontrola členství přítomných, dle aktuální matriky k danému datu schůze. Té se zúčastnilo 20 členů sekce ASS a dva hosté (viz prezenční listina)

Vedoucí sekce seznámil přítomné s programem, jenž byl následně jednohlasně schválen.

Volba orgánů schůze:

Zapisovatel: Renáta Tetřevová

Skrutátor: Eva Laubeová

Kontrola usnesení z minulé schůze: Vedoucí sekce konstatoval, že všechny úkoly, s výjimkou jednoho byly splněny: paní Jitka Dědinová nedodala bodovou tabulku, dle které by bylo možné uspořádat soutěž pro sportovního ASS roku – úkol trvá

Zpráva vedoucího sekce – viz příloha

Zpráva poradkyně chovu – viz příloha

Markéta Děkánková podala informace o jednání výboru KCHLS

Sraz 2019 – letos se uskuteční v termínu 7.-8. června v MS Tatobity pod Kozákovem, hlavním organizátorem je pan Petr Pavlík. Bližší informace budou uveřejněny na webu ASS.

Vyhodnocení soutěže výstavní a pracovní ASS roku 2018 – výsledky jsou zveřejněny na webu ASS.

Diskuse:

Poradkyně chovu paní Pavlína Stuchlíková navrhuje na příští schůzi uvést v programu jednání návrh o změně chovných podmínek. Vzhledem k výskytu očních onemocnění u ASS navrhuje znovuzavedení povinného vyšetření očí před krytím s platností jeden rok. Do té doby důrazně doporučuje toto vyšetření před krytím provádět.

Markéta Děkánková navrhuje na základě podnětu od paní Martiny Hollasové upravit bodové tabulky pro soutěž výstavní ASS, resp. navýšit bodové ohodnocení za tituly BOJ, BOV ze tří bodů na sedm. Jednohlasně schváleno.

Markéta Děkánková seznámila přítomné se jmény rozhodčích na světovou výstavu v Brně 2021, SV a MVP s ní související. Na světové výstavě bude ASS posuzovat paní Marie Merchant, speciální výstavu David Shields, mezinárodní výstavu John Thirwell.

Markéta Děkánková seznámila přítomné s přípravami letošních výstav KCHLS a informovala, že letošní KV bez titulu klubový vítěz proběhne 5. října v Kolíně. ASS posoudí pan Tom Graham.

Členové projednali návrhy na rozhodčí pro ASS na rok 2020. Na KV a SV preferují tyto rozhodčí: manž. Keelyovi, manž. Mitchelovi, paní K. Jenkinson, paní S. Kaven, paní M. Jaakolu, paní M. Dreijer, pana C.Woodwarda. Na české národní a mezinárodní výstavy tyto rozhodčí: P. Šulcek, P. Studeník, M. Kašpar, D. Mervová, R. Tetřevová, J. Janeková (SK), V. Piskay (SK)

Petr Pavlík navrhuje uspořádat v rámci klubových zkoušek  CACT KVZ se zadáním lovecké upotřebitelnosti.

Petr Pavlík navrhuje na příští schůzi uvést v programu jednání návrh o změně chovných podmínek, která by upravovala jak výstavní, tak pracovní cestu uchovnění. V případě výstavní možnosti se jednou zúčastnit SV nebo KV, v případě pracovní cesty alespoň jedna klubová zkouška v jakékoliv ceně. Záměrem je předvést reprezentativní vzorek populace ASS odborné veřejnosti a zároveň přivést členy k aktivnější podpoře klubu.

Dopis – Memorandum paní Martiny Hollasové  bylo probráno bod po bodu, včetně odpovědí vedení sekce a hlavního poradce chovu KCHLS pana Miloše Kašpara – viz příloha.

Písemný příspěvek paní Nadi Zahajské, v němž se kriticky vyjádřila k soutěži Šampion šampionů 2018, kde vyhrál ASS amerického typu. K tomuto bodu paní Markéta Děkánková informovala přítomné, že klub pracuje na přípravě školení rozhodčích z exteriéru pro plemena v klubu zastřešená.

Markéta Děkánková informovala o plánu zavedení ocenění pro kvalitní CHS a vyzývá členy pro návrhy kritérií, které by měl tento elitní chov splňovat.

Renáta Tetřevová vyzvala členy ke shromažďování starých ročenek, kopií rodokmenů, fotografií a dalších dokumentů, které by sekce archivovala jako historický studijní materiál.

Pavlína Stuchlíková informovala o odstoupení paní Dany Pospíšilové z komise pro lovecké španěly při FCI a navrhla nominovat na tento post paní Markétu Děkánkovou. 18 pro, 2 se zdrželi hlasování.

Milan Benda navrhl prezentovat práci sekce ASS v Lysé nad Labem při veletrhu Natura Viva. Renáta Tetřevová navrhla totéž při světové výstavě v Brně 2021.


Usnesení členské schůze sekce ASS KCHLS konané 24.3.2019 v Cholticích


Schůze sekce bere na vědomí:
1. Zprávu vedoucího sekce za rok 2018
2. Zprávu poradkyně chovu za rok 2018
3. Informace o jednání výboru KCHLS v roce 2018

4. Informace o přípravách letošních výstav KCHLS

5. Informace o rozhodčích delegovaných na světovou výstavu 2021 a výstavy s ní související


Schůze sekce navrhuje:
1. Na příští klubové a speciální výstavy pozvat pro plemeno ASS tyto rozhodčí: M. Drier, C. Woodward, K. Jenkinson, manž. Mitchelovi, manž. Keelyovi, S. Kaven, M. Jaakolu.

2. Na české národní a mezinárodní výstavy navrhnout pro plemeno ASS tyto rozhodčí: P. Šulcka, P. Studeníka, M. Kašpara, D. Mervovou, R. Tetřevovou, J. Janekovou, V. Piskaye.

 

Schůze sekce schvaluje:

1. Úpravu bodové tabulky pro soutěž výstavní ASS roku o navýšení bodů pro tituly BOJ a BOV na sedm bodů.

2. Termín konání srazu ASS 2019.

3. Začlenit do programu příští schůze projednání navržených změn chovných podmínek.

 

Schůze sekce doporučuje:

Jmenovat do funkce komise pro lovecké španěly při FCI paní Markétu Děkánkovou.

 

Schůze sekce pověřuje:

Markétu Děkánkovou prosazovat výše jmenované rozhodčí na výstavy pro rok 2020.

Markétu Děkánkovou  projednat na výboru KCHLS možnost zorganizování CACT KVZ se získáním lovecké upotřebitelnosti.

Markétu Děkánkovou projednat na výboru KCHLS možnost propagace na veletrhu Natura Viva a na světové výstavě v Brně 2021

Renátu Tetřevovou iniciovat založení archivu sekce ASS.

  

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Zapsala Renáta Tetřevová

 

Zpráva poradce chovu ASS za rok 2018

Zpráva poradce chovu ASS za rok 2018  
Vystaveno bylo 30 doporučení, 14 doporučení přešlo z roku 2017
Celkem v roce 2018 - 44 doporučení (v tom 3 náhradní)  
39 doporučení využito, 5 zrušeno na žádost chovatele a zrušeno uplynutím doby
10 doporučení přechází do roku 2019  
   
ze 20 využitých doporučení se narodila štěňata  
3x fena nezabřezla  
11x by se štěňata měla narodit v r. 2019  
Narozeno celkem 127 štěňat (56 psů, 71 fen) všechna štěňata ponechána
průměr štěněte na vrh 6,35  
  10 vrhů více než 6 štěňat
   
Podíl chovných psů na krytí:  
   
Psi doporučení na 1. místě  
   
Wild West Hero Beresford          2x zahraniční  
Ice Age Dowiti´s                              
Great Gabe Rockdale  
Eery Effroy Rockdale  
Kim od Stroupinského potoka      3x  
Ingo od Stroupinského potoka      3x  
Skymas Melverly  
Jasper od Stroupinského potoka   
Dexbenella Sirius Black                zahraniční  
Night In Paradise Darrem Canis  
Marcus od Stroupinského potoka  
Karlos Bohemia Jewellery  
Nathan zo Srnčej doliny     2x  
Robson Calvdale zahraniční  
Jason Bohemia Jewellery  
   
   
Psi doporučovaní na druhém a třetím místě:  
   
Augustus Maxmillian Gabrettina  
Alan Červený dub  
Kir od Stroupinského potoka  
Great Gabe  Rockdale  
Marcus od Stroupinského potoka  3x  
Arnold z Hrbovského panství  
Argo z Kotelského lesa  
Kim od Stroupinského potoka  3x  
Geri z Lipových dolin  
Wild West Hero Beresford zahraniční  
Jasper od Stroupinského potoka  
Exy z Větrné paseky  
Argo z Kotelského lesa 2x  
Ingo od Stroupinského potoka  
Nero z Větrné paseky  
Darwin Bohemia Jewellery  
Calvdale Law Suite    zahraniční  
   
   
   
Chovní jedinci:  
PSI  
K 31. 12. 2018 v evidenci 56 chovných psů  
Uchovněno 1, vyřazeno z evidence 7 (věk nad 10 let)  
FENY  
K 31.12.2018 v evidenci 62 fen  
Uchovněno 10, vyřazeno 17 (úhyn 2, věk nad 8 let )  
   
   
   
Zdravotní stav:  
   
DKK  
Z nově chovných jedinců (10 fen a 1 pes)  
A/A (nebo A) 5 + 1 = 6  54,5 %                B/B (nebo B) 3 + 0 =3      27,3 %
C/C (nebo C) 2 + 0 =2   18,2 %  
   
   
Na schůzi sekce bude doporučeno obnovit povinné vyšetření očí  u chovných jedinců alespoň 3x za život.
   
   
V Hradci Králové dne 14.1.2019  
   
PaedDr.Pavlína Stuchlíková  
poradce chovu ASS  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS KCHLS konané 4. března 2018 v zámecké restauraci v Cholticích

 

Program schůze: 
1. Zahájení a volba orgánů schůze
2. Kontrola plnění úkolů uložených minulou členskou schůzí 
3. Zpráva vedoucí sekce ASS 
4. Zpráva poradkyně chovu ASS

5. Vyhlášení Nejlepšího výstavního ASS 2017

6. Vyhlášení Nejlepšího pracovního ASS 2017
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

 

Přítomných 13 členů – viz prezenční listina

1.      Zahájení

Schůzi zahájil vedoucí sekce ASS pan Milan Kříž a seznámil přítomné s programem schůze. Program byl schválen jednomyslně.

 

2.      Volba orgánů schůze

Vedoucí sekce pan Milan Kříž navrhl tyto orgány schůze:

Skrutátor: Eva Laubeová

Zapisovatel: Renáta Tetřevová

Ověřovatel zápisu: Klára Tydlitová

Schváleno jednomyslně

 

3.      Kontrola usnesení z minulé členské schůze

Všechny úkoly byly splněny.

 

4.      Zpráva vedoucího sekce ASS

Vedoucí sekce pan Milan Kříž zrekapituloval akce uplynulého roku a seznámil přítomné s plánem činností na rok stávající.

Informoval o srazu ASS 2017 a navrhl pokračovat v letošním roce na stejném místě. Seznámil členy se změnou poradkyně chovu – od 1.1.2018 vykonává tuto činnost paní Pavlína Stuchlíková.

  

 

5.      Zpráva poradkyně chovu ASS

Poradkyně chovu Pavlína Stuchlíková seznámila přítomné se statistikou chovných jedinců a chovné sezony 2017 a začátkem chovné sezony 2018. Zpráva bude uveřejněna na sekčních webových stránkách.

 

6.      Vyhlášení pracovního a výstavního ASS roku 2017

Markéta Děkánková předala poháry oceněným jedincům – jejich seznam na sekčních webových stránkách.

 

7.      Diskuze

·         Philip Hladký navrhl termín konání 16.-17. června 2018 ve stejné lokalitě jako minulého roku. Připraví program, který zahrne i jiné než lovecké aktivity – jednomyslně schváleno.

·         Martina Hladká a Martina Holasová navrhly lépe rozpracovat tabulku bodového systému pro soutěž výstavní ASS roku – jednomyslně schváleno: M. Holasová připraví návrh.

·         Martina Hladká navrhla navýšit bodové ohodnocení za absolvování CACIT zkoušek o 300 bodů – hlasování: 6 pro, 5 proti, 1 se zdržel hlasování – návrh neprošel.

·         Martina Hladká navrhla připravit soutěž sportovní ASS roku. Jitka Dědinová připraví návrh bodování do 16.6.2018. Soutěž se bude týkat jen členů KCHLS – jednohlasně schváleno.

·         Markéta Děkánková informovala o průběhu příprav letošní KV a KV bez klubového vítěze a vyzvala k účasti. Vzhledem k letnímu termínu návrh přesunout kruhy pod stromy.

·         Markéta Děkánková informovala o blížící se Světové výstavě psů 2021, která se uskuteční v Brně. Přítomní navrhují pro tuto a související výstavy tyto rozhodčí: M. Merchant, F. Kane, D. Shields, T. Jakkel, W. Bjerklund, S. A. Kjellevold. Rozhodčí, kteří nebudou využiti, mohou posuzovat na následujících klubových a speciálních výstavách.

·         Martina Holasová navrhla, aby se během jedné výstavní sezony neopakovali rozhodčí pro ASS.

·         Markéta Děkánková vysvětlila „systém“ delegace rozhodčích. Ačkoliv výstavní referent připravuje každý rok návrh delegace rozhodčích pro plemena zastřešená v KCHLS, jen málokterý organizátor se tímto návrhem řídí. Rozhoduje ekonomika.

 

8.      Usnesení

Schůze bere na vědomí:

-          Zprávu vedoucího sekce

-          Zprávu poradkyně chovu

-          Informace o letošní KV a KV bez titulu klubový vítěz

-          Informace o letním výcvikovém srazu

            Schůze schvaluje:

-          Termín konání letního výcvikového srazu (16.-17. června 2018)

 

            Schůze pověřuje:

-          Philipa Hladkého připravit program letního srazu ASS.

-          Martinu Holasovou více rozpracovat tabulku pro vyhodnocení soutěže „Výstavní ASS roku.“

-          Jitku Dědinovou připravit do 16.6.2018 bodovou tabulku pro soutěž „Sportovní ASS roku.“

-          Markétu Děkánkovou prosazovat výše jmenované rozhodčí – specialisty na Světovou výstavu 2021 a výstavy s tímto související.  Rozhodčí, kteří nebudou využiti, pozvat na KV, případně SV KCHLS.

 

Zapsala: Renáta Tetřevová

 

Zpráva poradce chovu ASS za 2017

Vystaveno 36 doporučení, 12 doporučení přešlo z roku 2016

Celkem v roce 2017 – 48 doporučení (v tom 3 náhradní)

31 doporučení využito, 2 zrušeny na žádost chovatele, 7 doporučení nevyužito a zrušeno uplynutím doby

8 doporučení přechází do roku 2018

z 18 využitých doporučení se narodila štěňata

8x fena nezabřezla

5x by se štěňata měla narodit v r. 2018

Narozeno celkem 111 štěňat (53 psů, 58 fen) všechna štěňata ponechána

průměr 6,2 štěněte na vrh

10 vrhů více než 6 štěňat, 1x ve vrhu pouze 1 štěně

 

Podíl chovných psů na krytí:

Psi otcové

 

Alan Červený dub

2x

Alfalex Justin Enjoy The World

2x z toho 1x náhradní

Buxus of Klamar garden

1x

Dowiti´s Ice Age

1x

Godin z Lipových dolin

1x

Hubert z Větrné paseky

2x

Chyt od Škrabalky

2x

Jack zo Srnčej doliny

3x

Karlos Bohemia Jewellery

1x

Kim od Stroupinského potoka

3x z toho 1x náhradní

Marcus od Stroupinského potoka

1x

Night In Paradise Darrem Canis

1x

Skymas Melverly

1x

   

TRULY MADLYX DEEPLY Lordsett

1x

WILD WEST HERO Beresford

2x

Winterwater Creak´s Daredevil

1x

All that Jazz with Allenie Plaiglen

1x

Charlescroft Cover Up

1x

Chester z Chotára

1x náhradní

Law Suit Calvdale

2x

Mompeson Winchester

1x

 

Psi doporučovaní na druhém a třetím místě

 

Alan Červený Dub

1x

Ammer Ikar´s Flight

1x

Argo z Kotelského lesa

1x

Asscot z Ledenických zahrad

1x

Cullen Dotty Dogs

1x

Echinops of Klamar garden

1x

Exy z Větrné paseky

2x

Gasper Bohemia Jewellery

1x

Chyt od Škrabalky

1x

Ian Bohemia Jewellery

2x

Ingo od Stroupinského potoka

1x

Jasper od Stroupinského potoka

2x

Karlos Bohemia Jewellery

1x

Kim od Stroupinského potoka

1x

Kir od Stroupinského potoka

3x

Skymas Melverly

2x

Paris ze Šipší

2x

   

Dexbennella Sirius Black

1x

Law Suit Calvdale

1x

Norbert-Ruthless z Czarnego Dworu

1x

Robson Calvdale

1x

  

Chovní jedinci:

K 31. 12. 2017 v evidenci 62 chovných psů

Uchovněno 7, úhyn 1, vyřazeno z evidence 6 (věk nad 10 let)

K 31.12.2017 v evidenci 70 fen

Uchovněno 16, vyřazeno 12 (úhyn 2, kastrace 1, věk 9)

 

Zdravotní stav:

DKK

Z nově uchovňovaných jedinců (16 fen a 7 psů)

A/A                       9 + 6 = 15             65,2 %

A/B (B/A)               2 + 0 = 2               8,7 %

B/B                        1 + 1 = 2               8,7 %

C/B                        1 + 0 = 1               4,4 %

C/C                        3 + 0 = 3               13,0 %

 

Třebeč 7. ledna 2018

Irena Erhartová

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze zasedání sekce ASS v Cholticích 26. února 2017

Vedoucí sekce přivítal zúčastněné, seznámil je s programem a konstatoval, že veškeré úkoly z loňského roku byly splněny.

Volba orgánů schůze:

Zapisovatel: Renáta Tetřevová

Skrutátor: Eva Laubeová

Celkem 16 zúčastněných členů + dva hosté (viz prezenční listina)

 

-           zpráva vedoucího sekce

-           zpráva poradkyně chovu

-           vyhodnocení soutěže výstavních a pracovních ASS roku 2016

-           diskuse

a)      M. Děkánková informovala o připravovaných KV a SV v Náměšti na Hané a vyzvala členy sekce o zajištění personálu do

         kruhu.

b)      M. Děkánková informovala o podzimní KV bez klub.vítěze v Brně, která se uskuteční 14.10. 2017 v hale kynolog. klubu

         Zetor Brno, rozhodčí pro ASS Ch. Daniels (Mistily´s), opět musíme dodat personál do kruhu.

c)      M. Hladká žádá neorganizovat dvě klubové akce ve stejný den.

d)     Všeobecná diskuse nad možnými rozhodčími pro příští rok. Všeobecný souhlas s těmito specialisty: John Thirwell, Jens

        Karlsson, Kay Woodwardová, Chris Stobbie.

e)     M. Kříž vznesl připomínky k letošnímu letnímu srazu ASS. Diskuse, zda ano či ne, případně kdy a kde. Nabídka F. Hladkého

        uspořádat dvoudenní setkání v Mníšku pod Brdy v termínu 8.-9. července. Jeho nabídka byla jednohlasně přijata.
Usnesení členské schůze sekce ASS KCHLS konané 26.2.2017 v Cholticích


Schůze sekce bere na vědomí:


1. Zprávu vedoucího sekce za rok 2016


2. Zprávu poradkyně chovu za rok 2016


3. Informace ohledně letošních KV a SV výstav v Náměšti na Hané a v Brně.


Schůze sekce navrhuje:


1. Na příští klubové a speciální výstavy pozvat pro plemeno ASS tyto rozhodčí:

-          John Thirwell (Ferndel)

-          Kay Woodward (Wadeson)

-          Jens Karlsson (Art-Wave´s)

-          Chris Stobbie (Rowemaris)

 

Schůze sekce pověřuje:


1. F. Hladkého připravit cenovou rozvahu pro dvoudenní letní sraz ASS v Mníšku pod Brdy a zhotovit přihlášku.

 Informace budou zveřejněny na webu ASS.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis ze zasedání sekce ASS v Humpolci 17. ledna 2016

Vedoucí sekce ASS pan Josef Sojka přivítal zúčastněné a seznámil je s programem schůze.
Volba orgánů schůze: zapisovatel: Renáta Tetřevová
zapisovatel usnesení: Klára Tydlitová
skrutátor: Eva Laubeová

Zpráva vedoucího sekce.
Zpráva poradkyně chovu.
Poradkyně vyzývá chovatele, aby ji informovali e-mailem, pokud fena po krytí nezabřezne, nebo krytí nebylo využito. V případě komunikace uvádět číslo doporučení ke krytí.

Vyhlášení soutěže Výstavní a pracovní ASS roku
Volba vedoucího sekce ASS pro příští volební období: jednohlasně zvolen pan Milan Kříž.
Volba delegátů na konferenci.
Navrženi: Milan Kříž, Darina Mervová, Markéta Děkánková, Jan Horyna – jednohlasně zvoleni.
Úkol pro nového vedoucího sekce: Zaslat jména delegátů jednatelce KCHLS paní Daně Pospíšilové.

Projednání plánu práce sekce na rok 2016:
Letos se jako v předchozích letech uskuteční sraz sekce. Místo a termín bude upřesněno. Informace budou podány na sekčních webových stránkách.
V roce 2016 se uskuteční Klubová výstava bez zadání titulu KV 1. října 2016 v Brně v kynologické hale areálu Zetor. ASS by měl posuzovat pan Frank Whyte.

Projednání závěrů chovatelské rady:
Pro uchovnění jedinců nebudou uznávány výsledky z oblastních nebo krajských výstav – platnost od 1.1.2016.
Sekce je pro zachování stávajícího stavu při vyhodnocování DKK.
Sekce souhlasí s jednoznačnou identifikací jedince při odběru vzorků na genetické testy (zajistí veterinární lékař).


Diskuse:
Projednávání možností, termínů a lokalit pro konání srazu 2016. Akce bude nabídnuta i členům ostatních sekcí KCHLS. K. Tydlitová prověří termíny akcí ostatních sekcí. Informace ke srazu budou včas uvedeny na sekčních webových stránkách.
Návrh rozšířit bodový systém soutěže o výstavního ASS. Titul BOS bude ohodnocen 7 body. Webmasterka doplní tento údaj do tabulky na webových stránkách.


Usnesení členské schůze sekce ASS KCHLS konané 17. 1. 2016 v motorestu Velký Rybník (Humpolec)
Schůze sekce bere na vědomí:
1. Zprávu vedoucího sekce za rok 2015
2. Zprávu poradkyně chovu za rok 2015
3. Rozhodnutí chovatelské rady konané v červnu 2015:
* pro uchovnění není možné použít posudek z Krajské a Oblastní výstavy
* platnost tohoto rozhodnutí pro ASS od 1.1.2016
4. Informaci R. Tetřevové o plánované KV bez zadávání titulu Klubový vítěz:
* 1. 10. 2016 hala Zetoru v Brně
* rozhodčí pro ASS a WSS pan Frank Whyte
5. Informaci M. Kříže o plánované výcvikové akci v roce 2016 – místo, termín a program akce budou upřesněny
Schůze sekce schvaluje:
1. Do funkce vedoucího sekce pana Milana Kříže.
2. Kandidáty na konferenci KCHLS konanou 19.3.2016 v Humpolci:
Milan Kříž
Horyna Jan
Darina Mervová
Markéta Děkánková
3. Rozšíření bodového systému pro soutěž Výstavní ASS roku: BOS = 7 bodů
4. Zachování stávajících chovných podmínek týkajících se vyhodnocování DKK.
5. Při odběru vzorků za účelem provedení genetických testů povinnou identifikaci vyšetřovaného jedince veterinárním lékařem.
Schůze sekce pověřuje:
1. K. Tydlitovou zjistit termíny akcí pořádaných ostatními sekcemi (WSS,AC) a předat tuto informaci vedoucímu sekce.


Zapsaly:
Mgr. Renáta Tetřevová
Mgr. Klára Tydlitová

 

 

                                                                     Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS KCHLS konané 15. března 2015 v motorestu Velký Rybník u Pelhřimova


 Program schůze:

1.    Zahájení schůze

2.    Volba orgánů schůze
3.    Kontrola usnesení z minulé členské schůze
4.    Zpráva vedoucího sekce ASS
5.    Zpráva poradce chovu ASS
6.    Vyhlášení pracovního a výstavního ASS roku 2014
7.    Informace o akcích KCHLS
8.    Informace o správě sekčních stránek
9.    Letní výcvikový sraz
10.  Diskuze
11.  Usnesení a závěr


Přítomných 10 členů a 2 hosté (viz prezenční listina)
Zahájení schůze
Vedoucí sekce p.Josef Sojka zahájil schůzi a seznámil přítomné s programem. Program schůze byl jednomyslně schválen.
Volba orgánů schůze:
Vedoucí sekce p.Sojka navrhnul:
Skrutátor: Jan Horyna
Zapisovatel: Darina Mervová
Zapisovatel usnesení: Klára Tydlitová
Schváleno jednomyslně.


Kontrola usnesení z minulé členské schůze:
Nesplněn úkol o zveřejnění informací na webu KCHLS ohledně pravidel pro získání lovecké upotřebitelnosti a pracovního certifikátu dle nového ZŘ.
Nesplněn úkol o zhotovení seznamu chovných jedinců s platným DVO, protože testovaných jedinců je málo.
Ostatní úkoly byly splněny.
 

Zpráva vedoucího sekce
Vedoucí sekce p.Josef Sojka přečetl zprávu o akcích sekce roku 2014. Zpráva bude zveřejněna na stránkách ASS.
Zpráva poradce chovu
Poradkyně chovu p.Irena Erhartová zhodnotila chovnou sezonu 2014, zpráva bude zveřejněna na stránách ASS.
Vyhlášení pracovního a výstavního ASS 2014
Pan Jan Horyna vyhlásil vítěze za rok 2014 a předal poháry oceněným.
 

Informace o plánovaných akcích KCHLS
Pan J.Sojka informoval o připravované Klubové a Speciální výstavě v Humpolci 9.-10.5.2015,a o plánované Klubové výstavě v Pardubicích 8.8.2015.
Pan J. Horyna informoval o nových soutěžních zkušebních řádech a o plánovaném školení rozhodčích. Informoval o skutečnosti, že na klubových zkouškách se nezadává lovecká upotřebitelnost. Probíhají jednání o nápravě.
Pan J.Sojka informoval a změně webmastera sekčních stránek, t.č. stránky spravuje paní Marcela Kopecká.
Po dohodě s panem Milanem Křížem se výcvikový sraz bude konat 3.-5.7. v Kosičkách, program bude upřesněn.
 

Diskuze:
Paní Erhartová žádá o zasílání žádostí o krycí listy v dostatečném předstihu a o vracení vyplněných krycích listů-originálu neodkladně.
Paní Erhartová přislíbila zveřejnění formulářů Potvrzení o krytí, Hlášení vrhu, Přihláška vrhu v pdf formátu na stránkách sekce ASS.
Paní Erhartová navrhuje povinnost majitelů psů oznámit souhlas se setrváním v seznamu chovných psů po 10-tém roce věku psa.
Pan Pavlík zaslal návrh k vyhodnocování a zveřejňování pořadí všech soutěžících psů o Nejlepšího pracovního psa průběžně v aktuálním roce. Pan Horyna vysvětlil, že zveřejňování není možné, protože nemá k dispozici průběžně výsledky zkoušek psů.
Pan Pavlík jako majitel krycího psa nesouhlasí s krácením prutů u štěňat po jeho psovi, žádá od sekce řešení. Sekce nemůže zasahovat do práv chovatele-majitele feny a doporučuje podmínky předem dohodnout s majitelem chovné feny ve smlouvě o krytí.
Pan Sojka se ptá, jak řešit soutěže o výstavního a pracovního ASS vzhledem ke komplikovanému získávání výsledku výstav a zkoušek. Přítomní navrhují, aby každý, kdo chce soutěžit, doložil a zaslal výsledky svého psa paní Tetřevové a panu Sojkovi.
Ceny za soutěže se budou předávat pouze na schůzi sekce, jinak propadají.
Paní Tydlitová navrhuje rozhodčí na příští výstavy klubu pro plemeno ASS:  David Shields a Jenny Miller.

Usnesení:
Schůze sekce bere na vědomí:
Zprávu vedoucího sekce za rok 2014
Zprávu poradkyně chovu za rok 2014
Informace výcvikáře klubu o soutěžních řádech ČMKJ pro slídiče
Informaci vedoucího sekce o plánovaných akcích KCHLS na rok 2015
Informaci vedoucího sekce o změně webmastera stránek ASS
 

Schůze navrhuje:
Rozhodčí na KV KCHLS pro rok 2016: David Shields a Jenny Miller
 

Schůze pověřuje:
- Poradkyni chovu o zveřejnění následujících formulářů v PDF formátu na webu sekce: Přihláška vrhu, Hlášení vrhu, Potvrzení o krytí

- Poradkyni chovu o zjištění na chovatelské radě možnosti vyřazení chovných psů ze seznamu chovných jedinců po dosažení 10-ti let věku. Sekce navrhuje ponechat jedince v seznamu
jen na základě písemného vyjádření majitele.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
 

Zapsala: Darina Mervová


Zápis ze schůze sekce konané 15.3.2015 v Knížecím Rybníku u Pelhřimova
Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS 15.3.2015
 

 

 

Zápis a usnesení ze schůze sekce ASS KCHLS konané 30. března 2014 v motorestu Velký Rybník u Pelhřimova

 

Program schůze:

1.   1. Zahájení

2.   2.Volba orgánů schůze

3.   3.Kontrola usnesení z minulé členské schůze

4.   4. Zpráva vedoucího sekce ASS

5.   5.Zpráva poradkyně chovu ASS

6.   6.Vyhlášení pracovního a výstavního ASS roku 2013

7.   7. Informace o klubové a speciální výstavě KCHLS

8.   8.Informace o nových zkušebních řádech

9.   9.Letní výcvikový sraz 2014

     10.Diskuze

1   11.Usnesení

12 12.Závěr

 

Přítomných 11 členů a dva hosté – viz prezenční listina

1.      1.Zahájení

Schůzi zahájil vedoucí sekce ASS pan Josef Sojka a seznámil přítomné s programem schůze. Program byl schválen jednomyslně.

 

2.      2.Volba orgánů schůze

Vedoucí sekce pan Josef Sojka navrhl tyto orgány schůze:

Skrutátor: Petra Golinovská

Zapisovatel: Renáta Tetřevová

Zapisovatel usnesení: Klára Tydlitová

Ověřovatel zápisu: Milan Benda

Schváleno jednomyslně

 

3.      3.Kontrola usnesení z minulé členské schůze

Všechny úkoly byly splněny.

Ročenka ASS 2014 nebude – není zájem z řad členů

 

4.      4.Zpráva vedoucího sekce ASS

Vedoucí sekce J. Sojka zrekapituloval akce uplynulého roku a seznámil přítomné s plánem činností na rok stávající. 

 

5.      5.Zpráva poradkyně chovu ASS

Poradkyně chovu Irena Erhartová seznámila přítomné se statistikou chovných jedinců a chovné sezony 2013.

 

6.      6.Vyhlášení pracovního a výstavního ASS roku 2013

Jan Horyna vyhlásil vítěze za uplynulý rok a spolu s vedoucím sekce Josefem Sojkou předali diplomy a poháry oceněným.

 

7.      7.Informace o klubové a speciální výstavě KCHLS 2013

Vedoucí sekce Josef Sojka seznámil účastníky s blížící se klubovou a speciální výstavou v Humpolci. Dotazy a poznámky z pléna odkázal na diskuzi.

 

8.      8.Informace o nových zkušebních řádech

Jan Horyna informoval přítomné o změnách v novém ZŘ platném od 1. dubna 2014. Na četné dotazy slíbil, že do měsíce připraví na webové stránky KCHLS bližší informace týkající se získání lovecké upotřebitelnosti a pracovního certifikátu.

 

9.      9.Letní výcvikový sraz 2014

Letošní sraz ASS se bude konat 4.-6.7.2014 v Kosičkách. Program bude upřesněn. Renáta Tetřevová zjistí, zda a za jakých podmínek by byl MVDr. J. Ekr ochotný připravit pro účastníky přednášku na téma zdravotních problémů a onemocnění pohybového aparátu u anglických španělů.

 

1  10.Diskuze

·        Martina Hladká navrhla vrátit DVO do povinných podmínek pro chovnost. Markéta Děkánková doporučuje spíš osvětu chovatelů a apel na jejich zodpovědnost. Poradkyně chovu Irena Erhartová konstatovala, že v současné době jen cca 10% chovatelů nechává pravidelně vyšetřovat své chovné jedince na dědičná oční onemocnění, a vyzvala chovatele, aby jí nezapomínali posílat kopie vyšetření.

·        Poradkyně chovu I. Erhartová spolu s webmasterkou M. Severovou vypracují seznam chovných jedinců s aktuálním DVO a uveřejní ho na sekčních webových stránkách.

·        Přítomní se v diskusi vrátili k připravované KV a SV v Humpolci a vznesli požadavek pozvat na příští rok specialisty pro plemena slídičů ze země původu, případně Skandinávie, a navrhli pozvat D. Shieldse, F. Whytea nebo A. Buvik – zkonzultováno s vedením sekce WSS.¨ 

1 11.Usnesení

Schůze bere na vědomí:

-         Zprávu vedoucího sekce

-         Zprávu poradkyně chovu

-         Informace o SV a KV KCHLS

-         Informace o nových zkušebních řádech

-         Informace o letním výcvikovém srazu

            Schůze schvaluje:

-         Termín konání letního výcvikového srazu (4.-6.7.2014) v Kosičkách (plánovaná náplň srazu: přednáška + beseda s veterinářem, přednáška o výcviku loveckého španěla, nácviky na ZV, PZ, SVP).

            Schůze pověřuje:

-         J. Horynu do konce dubna 2014 zveřejnit na webu KCHLS informace týkající se pravidel pro získání lovecké upotřebitelnosti a pracovního certifikátu dle nového zkušebního řádu.

-         R. Tetřevovou kontaktovat MVDr. J. Ekra a zjistit podmínky, za jakých by byl ochoten udělat přednášku o nemocech pohybového aparátu v rámci letního srazu.

-         Poradkyni chovu I. Erhartovou a webmasterku M. Severovou zhotovit seznam chovných jedinců, kteří mají platné DVO.

-         Vedoucího sekce J. Sojku, poradkyni chovu I. Erhartovou a našeho zástupce ve výboru J. Horynu, aby na nejbližší schůzi výboru KCHLS, případně chovatelské radě, tlumočili požadavek sekce ASS delegovat na KV a SV KCHLS specialisty na španěly ze země původu nebo Skandinávie. Sekce ASS navrhuje pro rok 2015 následující rozhodčí: David Shields, Frank Whyte, Anna Buvik (konzultováno s vedením sekce WSS).

 

Zapsala: Renáta Tetřevová

 

 

Zápis a usnesení ze schůze sekce  ASS KCHLS,
konané 17.3. 2013
v motorestu Velký Rybník u Pelhřimova

 

Program schůze:
1. Zahájení
2. Volba orgánů schůze
3. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
4. Zpráva vedoucího sekce ASS
5. Zpráva poradkyně chovu ASS
6. Vyhlášení pracovního a výstavního ASS roku 2012
7. Ročenka 2013
8. Letní výcvikový sraz ASS

9. Diskuse
10. Usnesení a závěr 

Přítomných 13 členů a 2 hosté – viz prezenční listina  

1. Zahájení a volba orgánů schůze

Schůzi zahájil vedoucí sekce p. Sojka, seznámil přítomné s  programem schůze.
Program byl schválen jednomyslně.

2. Volba orgánů schůze

Vedoucí sekce p. Sojka navrhnul orgány schůze
Skrutátor: Jaroslava Frýbová
Zapisovatel: Ing. Darina Mervová
Zapisovatel usnesení: Mgr. Klára Tydlitová
Ověřovatel zápisu:  Milan.Benda
Schváleno jednomyslně. 

3. Kontrola usnesení  z minulé členské schůze

Na dotazy členů sekce výboru KCHLS ohledně rozhodčích na klubových zkouškách odpověděl Ing. Horyna. Ostatní odpovědi lze dohledat v zápisech z výboru KCHLS na klubovém webu. 

4. Zpráva vedoucího sekce ASS

Vedoucí sekce p.Sojka seznámil účastníky s plánem činností KCHLS na rok 2013, informoval o další klubové výstavě bez zadání titulů.

5. Zpráva poradce chovu ASS

Poradkyně chovu Ing. Erhartová informovala přítomné o statistice chovných jedinců a vrhů za minulé období.  


6.
Vyhlášení pracovního a výstavního ASS roku 2012

Ing Horyna a Mgr. Tetřevová vyhlásili vítěze pracovního a výstavního ASS za rok 2012, odevzdali ceny a diplomy.
 

7. Ročenka 2013
Pan Sojka informoval o výzvách k chovatelům o možnosti prezentace v Ročence. Paní Michlová konstatovala malý zájem chovatelů a majitelů o inzerci. Po diskuzi o obsahu Ročenky bylo navrhnuto odložení jejího vydání na konec r.2013.
Zájemci o prezentaci v Ročence můžou posílat podklady do konce července 2013 p.Michlové.
 

8. Letní výcvikový sraz ASS

Pan Sojka informoval o plánovaném letním výcvikovém srazu v Kosičkách v termínu 5.-7.7 2013. Program a zaměření srazu bude podobný jako vloni.

9. Diskuse

Paní Laubeová informovala přítomné o zhoršené možnosti získat titul CACT na klubových zkouškách v současné době vzhledem k předepsanému počtu zúčastněných psů a malému zájmu jejich majitelů. 

10. Usnesení a závěr

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.    

Dne:  17.3.2013  

Zapsala Ing. Darina Mervová

 

Usnesení schůze sekce ASS konané 17.3.2013

 

Schůze sekce bere na vědomí : 

-       zprávu vedoucího sekce

-       zprávu poradkyně chovu 

Schůze sekce schvaluje : 

-       posunutí termínu přijímání inzerátů do ročenky na konec července 2013

-       termín konání letního výcvikového srazu v Kosičkách na 5. – 7. 7. 2013 ( náplň srazu – nácviky na ZV, PZ, SVP ) 

zapsala : Mgr. Klára Tydlitová 

Zápis ze schůze sekce ASS konané dne 15. dubna 2012 – Velký Rybník


Přítomni: Viz prezenční listina – 14 členů, 2 hosté
1. Zahájení – Mgr. Tydlitová zahájila schůzi, přivítala přítomné a pověřila vedením schůze Ing. Erhartovou – jednohlasně schváleno
2. Program schůze – viz pozvánka – jednohlasně schváleno, žádná doplnění. Zapisovatel Ing. Večeř, skrutátor Ing. Laubeová
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
- Ročenka 2012 – vyjádření v diskuzi
- Otázka definice plnochruposti – vyjádření v diskuzi
- Ostatní úkoly splněny
4. Zpráva vedoucí sekce – Mgr. Tydlitová
5. Informace o konferenci KCHLS – Ing. Horyna
6. Zpráva poradkyně chovu – Ing. Erhartová
7. Vyhlášení nejúspěšnějších jedinců v oblasti zkoušek a výstav (podrobné výsledky na sekčním webu)
8. Volba vedoucího sekce na období 2012 – 2016
- Navržen Josef Sojka – schváleno jednomyslně
9. Poděkování Mgr. Tydlitové za dosavadní práci
10. Diskuze
- p. Štěpáník (prostřednictvím e-mailu) – návrh zveřejňovat výsledky zkoušek z výkonu všech úrovní na webu KCHLS nebo sekce
- Ing. Horyna – evidence těchto zkoušek existuje, ale pro hlavního výcvikáře jsou údaje dostupné pouze tehdy, pokud je jednotlivé pořádající organizace dodají. Navíc každý vůdce nebo majitel psa může poslat kopii tabulky výcvikáři. Výsledky jsou sumarizovány a následně zveřejněny
- Ing. Erhartová – plnochrupost je podle hlavního poradce chovu KCHLS definována jako faktická existence všech zubů, tj. zuby jsou proříznuté (neberou se v úvahu rtg snímky o založení zubu) a jsou viditelné i zuby M3 a P1
- p. Pavlík – navrhuje zveřejňovat nominaci rozhodčí na zkoušky pořádané KCHLS
- Ing. Horyna – nominace rozhodčích není možné plánovat v delším časovém předstihu, protože počet přihlášených psů je znám až v době uzávěrky. Podle toho se nominuje počet a složení rozhodčích. Je běžná praxe, že neobsadí-li se zkoušky dostatečným množstvím psů, jsou zrušeny.
- Ing. Horyna – informace o přípravě nových ZŘ
- Mgr. Tydlitová – Ročenka 2012. Cena 1 stránky inzerce je Kč 500,-. Ekonomická návratnost je možná v případě nejméně 30ti inzerentů. Grafické zpracování Mgr. Michlová – jednotné dle dodaných podkladů, v případě zájmu je možné dodat vlastní grafický návrh inzertní strany. V případě, že se potřebný počet inzerentů do konce roku 2012 nepřihlásí, Ročenka nebude vydána. Sekce nemá prostředky na dotaci finančních nákladů.
- p. Hladká – doporučuje prezentovat špringry na výstavách, např. formou informačního stánku s prodejem propagačních materiálů
- p. Benda – navrhuje v Ročence u chovných jedinců uvádět i další informace, např. DKK, FUCO, PRA cord 1, absolvované lovecké zkoušky
- Ing. Laubeová – navrhuje uvádět chovné jedince i v podobě dostupnější pro majitele špringrů, kteří nemají k dispozici internet
- Ing. Erhartová – doporučuje, aby si zájemci udělali průzkum, kolik majitelů špringrů nemá přístup k internetu, pak je smysluplné tuto otázku dále řešit
- Ing. Studený – vydání Ročenky nebo Chovné knihy je ekonomicky náročné. Snaha o vydání je prezentována již poněkolikáté, ale členové nejsou v tomto směru ochotni nijak mimořádně aktivně k vydání přispět. Vidí tento zájem členské základny hlavně jako zahlcování úkoly vedení sekce
- Ing. Erhartová – prezentuje svůj názor, že nový vzhled webových stránek KCHLS obsahuje hodně fotek retrievrů na úkor slídičů a vodních psů. Doporučuje posoudit vyváženost prezentovaných fotek a grafiku stránek upravit
- Ing. Horyna – doporučuje dodávat více fotek slídičů webmasterovi, aby se tato nevyváženost zmírnila
- Ing. Erhartová – žádá všechny majitele špringrů, aby zkontrolovali údaje uvedené na novém klubovém webu a eventuální nepřesnosti uvedli na pravou míru. Zároveň žádá přítomné členy, aby na tuto informaci předali i nepřítomným členům. Doporučuje tuto situaci řešit přímo s webmasterem p. Maříkem na adrese : web@kchls.cz
- Ing. Mervová – chce vědět, jak postupovat při uchovňování jedince, který je po úrazu a nemůže být eventuálně předveden na výstavě – poradkyně chovu vznese dotaz na CHR

Zapsal: Ing. Jiří Večeř

Usnesení schůze sekce ASS konané dne 15. dubna 2012 – Velký Rybník
1. Bere na vědomí
a. Zprávu vedoucí sekce
b. Zprávu poradkyně chovu
2. Schvaluje
p. Josefa Sojku jako vedoucího sekce pro období 2012 – 2016
3. ukládá
a. Vedoucímu sekce
- Zveřejnit na sekčním webu podrobné informace pro zpracování Ročenky 2012
b1. - p. Horynovi jako zástupci sekce ve výboru KCHLS - přenést dotazy a podněty sekce na jednání výboru:
Členové sekce jednohlasně odsouhlasili doporučení, aby zápisy z jednání výboru i ostatních orgánů klubu byly veřejně přístupné. Důvodem je informovanost široké veřejnosti s potencionálním zájmem o chov a činnost Klubu a sekcí
Členové sekce doporučují zlepšit vyváženost prezentace jednotlivých plemen sdružených v KCHLS na oficiálních webových stránkách Klubu a zpřehlednit galerii Klubových šampionů a galerii nejúspěšnějších (rozdělit dle plemen)
b2 - p. Horynovi jako výcvikáři KCHLS zveřejňovat návrhy nominací rozhodčích z výkonu na zkoušky z výkonu, kde se účastní slídiči, na webových stránkách
- zveřejňovat na sekčním webu přehled všech ASS předvedených na zkouškách (1x ročně po uzávěrce soutěže o pracovního ASS roku)
c. Poradkyni chovu - Na jednání chovatelské rady nechat upřesnit pojem „plnochrupost“ a přenést dotaz Ing. Mervové na možnost uchovnění psa, který utrpěl úraz a nemůže být předveden na výstavě
d. Členům sekce zkontrolovat data o špringršpanělech prezentovaná na klubovém webu

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Zapsal: Ing. Jiří Večeř
Ověřili: Mgr. Tydlitová, J. Sojka, Ing. Erhartová

Zápis ze schůze sekce ASS konané v motelu Velký rybník – Pelhřimov 11. prosince 2011

Program schůze:
Zahájení a volba orgánů schůze
Kontrola plnění úkolů uložených minulou členskou schůzí
Zpráva vedoucí sekce ASS
Zpráva poradkyně chovu ASS
Volba delegátů sekce ASS na konferenci KCHLS konanou dne 18.3.2012
Diskuse
Usnesení a závěr

Přítomno 14 členů + 1 host – viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení a volba orgánů schůze
Schůzi zahájila vedoucí sekce ASS K. Tydlitová, seznámila členy s programem schůze, omluvila nepřítomnou poradkyni chovu I. Erhartovou a informovala o úmrtí jejího manžela a dlouholetého člena sekce Jana Erharta. Přítomní uctili jeho památku minutou ticha.
Vedoucí sekce navrhla orgány řízení schůze a členy volební komise:
Řídící schůze: K. Tydlitová
Zapisovatel: R. Tetřevová
Skrutátor: J. Sojka
Volební komise: N. Zahajská, B. Hoferek, L. Michl

Program, orgány schůze a volební komise byly schváleny jednomyslně.

Ad 2) Kontrola usnesení předchozí členské schůze
Všechny úkoly byly splněny.

Ad 3) Zpráva vedoucí sekce
informovala o jednání chovatelské rady a změně poradkyně chovu
informovala o jednání s KASS o jednotných chovných podmínkách
informovala o výsledcích konference per rollam, dle níž se mění od 1.1.2012 chovné podmínky pro plemeno ASS
zhodnotila KV KCHLS a SV KCHLS 2011
zhodnotila výsledky pracovních zkoušek za uplynulý rok a pogratulovala vítězným ASS

Ad 4) Zpráva poradkyně chovu
Vzhledem k nepřítomnosti paní I. Erhartové zpráva přednesena nebyla. Bude dodatečně zveřejněna na sekčním webu.

Ad 5) Volba delegátů sekce ASS na konferenci KCHLS konanou dne 18.3.2012
Volba proběhla tajně – způsob volby byl jednomyslně schválen.
Sekce zvolila tyto kandidáty:
J. Horyna, I. Erhartová, J. Sojka, D. Mervová, náhradník: B. Hoferek

Ad 6) Diskuse
J. Horyna informoval o přípravách MMŠ v Chebu
R. Tetřevová vyzvala k hojné účasti na klubové výstavě, která se uskuteční v areálu pardubického zámku 16.6.2012. Sekce ASS je jejím garantem.
K. Tydlitová informovala o přípravách letního srazu sekce ASS, který je naplánován na začátek července 2012 do Kosiček – možnost nácviku na Zv,Pz a SVP (garantem M. Kříž)
N. Zahajská a B. Hoferek navrhli prostory ZKO Kutná Hora + prostory MS Roháč Malešov k dalším setkáním
M. Hladká nabídla ubytovací kapacity v jižních Čechách k přátelským setkáním, případně nácvikům
Zájem připravit Ročenku 2012, tisk nabídl J. Horyna, design D. Michlová – blíže budeme jednat na další schůzi.
M. Hladká navrhla rozšířit bodový systém soutěže výstavního ASS
J. Horyna a K. Tydlitová upozornili, že termín odevzdání kopií tabulek a posudkových listů pro soutěže o výstavního a pracovního ASS 2011 bude 31.1.2012!
J. Sojka uvedl postřehy ze zkoušek, na kterých v roce 2011 vedl, a apeluje delegovat rozhodčí, kteří sami aktivně vodí. Takoví rozhodčí jsou alespoň částečnou zárukou příjemné atmosféry na klubových zkouškách.
J. Horyna informoval o přípravách nového ZŘ, který by měl vejít v platnost od roku 2013.
M. Benda se v této souvislosti dotázal, zda bude možné na MMŠ nebo MVZ zadat CACIT psovi, který neprokázal hlasitost (bylo by to v rozporu s mezinárodní zkušebním řádem - regl. B, který zadání titulu CACIT prokázáním hlasitosti podmiňuje!).
D. Michlová vznesla dotaz, zda lze považovat za plnochrupého psa, který má RTG prokázané založení zubu, ale tento je neproříznutý.

Ad 7) Usnesení a závěr:
Schůze bere na vědomí:
zprávu vedoucí sekce
výsledek konference per rollam, dle níž se mění od 1.1.2012 chovné podmínky pro plemeno ASS
plánované akce na příští rok

Schůze pověřuje:
J. Horynu: zjistit odpověď na otázku pana M. Bendy, zda bude možné na MMŠ nebo MVZ zadat titul CACIT psovi, který neprokázal hlasitost.
I. Erhartovou: zjistit u hlavního poradce chovu odpověď na otázku pí. D. Michlové, jak definovat plnochrupost.

Schůze schvaluje:
schvaluje delegáty na konferenci ve složení: J. Horyna, I. Erhartová, J. Sojka, D. Mervová, náhradník B. Hoferek
rozšíření bodového systému soutěže výstavního ASS (zajistí K. Tydlitová)

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

Zapsala: Renáta Tetřevová

Zápis ze schůze sekce ASS konané ve Veselí u Přelouče 26.3.2011

Program schůze:
1. Zahájení a volba orgánů řízení schůze
2. Kontrola usnesení předchozí členské schůze
3. Zpráva vedoucí sekce
4. Zpráva poradkyně chovu
5. Vyhlášení výsledků soutěže o nejúspěšnějšího pracovního a výstavního ASS roku 2010
6. Diskuse, různé
7. Usnesení, závěr

Přítomno 17 členů – viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení a volba orgánů schůze

Schůzi zahájila vedoucí sekce K. Tydlitová, seznámila přítomné s programem schůze a navrhla orgány řízení schůze.
Řídící schůze: Mgr. Tydlitová
Zapisovatel: Ing. Večeř
Skrutátor: Naďa Zahajská

Program a orgány schůze byly schváleny 15 hlasy, 2 členové se zdrželi.

Ad 2) Kontrola usnesení předchozí členské schůze

Všechny úkoly byly splněny. S ohledem na vznik KASS, nebyl do programu schůze zařazen bod: jednání o chovných podmínkách.

Ad) 3 Zpráva vedoucí sekce
info o volbě kandidátů na mimořádnou konferenci, kritika pana Orlovského, který byl zvolen a konference se nezúčastnil aniž by se před konáním konference řádně omluvil
info o mimořádné konferenci KCHLS: doplnění stanov + organizačního a zápisního řádu, vznik samostatného klubu AC, stanovisko KCHLS k návrhu na dohodu o chovných podmínkách zaslanou KASS, chovné importy musí mít pro zařazení do chovu u nás požadované zdravotní testy
od 1.7.2011 povinné čipování, vedoucí sekce tlumočila podnět chovatelky paní Šiškové, aby poradkyně chovu upravila formuláře na hlášení vrhu, aby se do nich daly vlepovat štítky k mikročipům
info o uznání KASS jako chovatelského klubu na schůzi P ČMKU dne 23.11.2010, jakékoliv změny chovných podmínek ASS budou řešeny na úrovni výboru KCHLS a KASS

Ad) 4 Zpráva poradkyně chovu
Info o krytích, vrzích a počtu chovných jedinců
Info o výjimkách z chov.podmínek – v roce 2010 doporučila celkem 8 výjimek, ne zcela se všemi osobně souhlasila, všechny konzultovala s hlavním poradcem chovu – výsledkem vysokého počtu doporučených výjimek bylo pozastavení udělování výjimek výborem KCHLS
info o výsledcích Fuco – máme 6 přenašečů psů (potomci angl.importů z chs Amberside)
info o klinickém vyšetření očí – všechny výsledky doposud negativní, bylo by možné přistoupit k dobrovolnému sledování
citovala ze zprávy vedoucí sekce za rok 2010 uveřejněné ve zpravodaji a na sekčním webu, ve které vedoucí sekce vyzývá členskou základnu k tomu, aby si v budoucnu volilo takové vedení sekce, které bude názorově jednotné, protože jí se s poradkyní chovu tento jednotný tým společně hájící zájmy plemene a sekce vytvořit nepodařilo –poradkyně chovu nevidí problém v sobě, protože s předchozími vedoucími sekce nikdy žádné názorové neshody neměla.
vedoucí sekce podala vysvětlení: Člověka veřejně propagujícího názory, které jsou v naprostém rozporu s tím, co sám dělá, si nemůže vážit a tudíž s ním ani nemůže spolupracovat.
pan Kadlec vyzval vedoucí sekce k tomu, aby si urážení jeho ženy odpustila
vedoucí sekce požádala pana Kadlece, aby dodržoval pravidla slušného chování jako ostatní účastníci této schůze a pokud chce něco říci, aby se nejdříve přihlásil.

Ad) 5 Vyhlášení nejúspěšnějšího výstavního a pracovního ASS roku 2010

Pracovní ASS roku 2010 – fena:
1.místo
Betty z Lipových dolin – ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
1.500 b.
(Pz 252+300 + Bz 120 +Lz 330 + SVP 71 + Vz 427)
Chov. M.Benda, maj. E.Laubeová+M.Benda
2.místo
Casey Bohemia Jewellery
1.389 b.
(Pz 246 + 300 + SVP 87 + 300 +Vz 456)
Chov P.Golinovská, maj.P.Golinovská+J.Frýbová
3.místo
Elizabet od Škrabalky
1.323 b.
(Bz 120 + 300 + Lz 310 + 200 + SVP 93 + 300)
Chov. P.Dohnal, maj. R.Přibyl

Pracovní ASS roku 2010 – pes:
1. místo
Icarr Dianin Kámen
1.277 b.
(Pz 228 + Bz 117 + 300 + Lz 332 + 300)
Chov. J.Kostečka,maj.Š.Zádrapová
2. místo
Berberis of Klamar garden
975 b.
(Pz 244 + Bz 124 + 300 + Lz 307)
Chov. M.Děkánková,maj. K.Tydlitová
3. místo
Bastian od Kamenné báby
468 b.
(MMŠ 468 b.)
Chov. J.Reisinger, maj.V.Orlovský

Výstavní ASS roku 2010 – pes
1. místo
Buxus of Klamar garden – ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
429 b. (12 výstav)
Chov. M. Děkánková, maj. Martina Hladká
2. místo
Harri od Stroupinského potoka
100 b. (3 výstavy)
Chov. + maj. J. Sojka
3. místo
Darwin Bohemia Jewellery
88 b. (6 výstav)
Chov. P. Golinovská, maj.J.Nájemník
4. místo: Charles od Stroupinského potoka – 87 b. (4 výstavy), chov.+maj.J.Sojka

Výstavní ASS roku 2010 – fena:
1.místo
Eila od Škrabalky
176 b. (12 výstav)
Chov. P.Dohnal, maj. P. Golinovská
2. místo
Arabica Tiferet
146 b. (8 výstav)
Chov.+maj. M. Severová
3. místo
Betula of Klamar garden
95 b. (5 výstav)
Chov.+maj. M. Děkánková

Ad) 6 Diskuse , různé

Mgr. Tydlitová :
Nácviky na Zv letos v Malešově nebudou – nedostatek zvěře, obsazený kemp v předpokládaném termínu konání nácviků + velká kumulace akcí na přelomu dubna a května
Ing. Horyna:
info o možnosti zúčastnit se nácviků na Zv pořádaných MS Sloveč (16.4.)-info na klubovém webu
info o podnětech vzešlých na minulé schůzi sekce týkajících se MMŠ – výbor KCHLS o nich bude před dalším ročníkem MMŠ jednat
info o připravovaných zkouškách KCHLS např. na Potštátě a MKVZ v Lipové
doplnil info z mimoř. konference: pořadatelé akcí KCHLS mají právo bez odůvodnění nepřijmout přihlášku na výstavu i zkoušky

J. Šembera:
- MMŠ – obecně je problematické sehnat dostatečný počet špičkových pracovních jedinců
- zvýšit prestiž MMŠ pozváním zástupců zahraničních klubů, zahraničních rozhodčích, vyšší účast zahraničních psů
- zpracoval připomínky ke zkušebním řádům (Zv a Pz místo hlasitosti hodnotit vrozenou chuť k práci – hlasitost zvyšuje bodové hodnocení, Lz a Vz – disciplína nahánění, proto hlasitost důležitá, Vz – doplnit o disciplíny hledání na hladině, práce s teplou zvěří, snaha o maximální přiblížení praxi)
Ing. Studený
spousta diskutovaných otázek je z hlediska pravomocí sekce ASS neřešitelných a spadá do kompetence výboru KCHLS
výkonnost plemene (MMŠ) předpokládá širokou pracovní základnu včetně respektování exteriéru
snížení členské základny ovlivňuje negativně postavení sekce ASS v KCHLS

Ing. Horyna:
- měli bychom o získání nových členů usilovat a ne je nechat odcházet do druhého klubu, nutnost vytvořit podmínky pro širší členskou základnu.
A.Kadlec:
- navrhl hlasovat o návrhu, aby klinické vyšetření očí bylo dobrovolné a nadále nebylo podmínkou pro využití jedince k reprodukci + pověřit zástupce ASS , aby tento návrh tlumočili na chovatelské radě

Návrh byl jednomyslně schválen.

Mgr Novák
má koncepci možných úprav podmínek chovnosti se zřetelem na vlohové vlastnosti ASS (v posledních letech přílišná pozornost věnovaná hlasitosti a to na úkor ostatních vlastností slídičů jako např. slídění)
hlasitost španělů často nesprávně zaměňována s hlasitostí známou u honičů příp.jezevčíků

Ad 7 – Usnesení, závěr

Schůze sekce bere na vědomí:
zprávu vedoucí sekce
zprávu poradkyně chovu

Schůze sekce doporučuje výboru KCHLS:

aby klinické vyšetření očí bylo dobrovolné a nadále nebylo podmínkou pro využití jedince při reprodukci

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Zapsal: Ing. Večeř

Ve Veselí, 26.3.2011

Zpráva vedoucí sekce za rok 2010

Vážení přátelé anglického špringršpaněla!

Dovolte mi, abych i letos zhodnotila dění v sekci ASS z pohledu vedoucího této sekce.
Když jste mi v lednu 2008 dali důvěru vykonávat tuto funkci, věděla jsem, že to nebude úkol lehký. Vrhla jsem se do jeho plnění s velkou chutí a elánem, s cílem posunout plemeno ASS někam dál, přispět k jeho propagaci a prosperitě a v neposlední řadě i k vybudování dobře fungující a silné sekce. Práce vedoucího sekce je ale bohužel mnohem více o lidech než o psech, a proto se moje nadšení a optimismus pomalu ale jistě začínají měnit v rozčarování.....a chuti za někoho a něco bojovat mi ubývá. Ráda bych vás proto všechny už letos vyzvala k zamyšlení nad tím, kdo by se mohl stát mým nástupcem. Nechci utíkat zbaběle z „boje“ , do řádné konference KCHLS v roce 2012 v čele sekce ASS zůstanu, ale v dalším volebním období tuto „čest“ ráda přenechám někomu, kdo ideály ještě neztratil.
A rozhodně vám doporučuji zvolit novým vedoucím sekce takového člověk, který bude schopen spolupracovat a názorově si vyhovovat s poradkyní chovu, protože tito dva lidé musí tvořit tým, který jednak určuje směr chovu i fungování sekce a jednak musí společně hájit zájmy sekci v rámci KCHLS. Sebekriticky přiznávám, že mně se tento tým s poradkyní chovu vytvořit nepodařilo….

I přes poněkud pesimistický úvod jsem ráda, že rok 2010 mohu zhodnotit z hlediska aktivity naší sekce za rok plodný . V dnešní době není moc lidí, kteří by byli ochotni pro druhé něco zorganizovat a o to víc mě těší, že v naší sekci se takoví lidé najdou.Členové sekce ASS zorganizovali v průběhu roku 2010 tři pěkné akce: nácviky na zkoušky vloh v dubnu v Malešově, červencové setkání chovných jedinců v Trutnově a přátelské setkání příznivců ASS v říjnu v Mělníce. Podrobnější povídaní o každé z těchto akcí si přečtete ve zpravodaji 2/2010. Všem organizátorům a spolupořadatelům bych chtěla velice poděkovat za čas, který přípravě těchto akcí věnovali, a popřát jim i do dalšího roku spoustu dobrých nápadů!
Osobně se spolupodílím na organizování nácviků na zkoušky vloh v Malešově a pro všechny jejich staré i nové příznivce mám již teď dobrou zprávu! Na rok 2011 je předběžně uspořádání této akce opět s MS Malešov-Roháč dohodnuto. Přesný termín a program budou zveřejněny jako vždy na sekčních webových stránkách (pravděpodobně se bude jednat o osvědčený termín - třetí víkend v dubnu).
Další kladně hodnocenou skutečností, o které bych se ráda zmínila, je úspěch českých odchovů ASS na KV a SV v Brně, na kterých se sešla důstojná konkurence zejména z Polska a Maďarska a kde posuzovali specialisté na plemeno ASS z Norska. Vítězkou SV se stala ICH Azalea of Klamar garden, Vítězem SV a BOB – ICH Buxus of Klamar garden. Titul Klubový vítěz si odnesl Herri od Stroupinského potoka , titul Klubová vítězka a BOB – Adored Althea Rockdale. Všem úspěšným majitelům i chovatelům k výborné prezentaci a krásným výsledkům blahopřeji, ale neodpustím si poznamenat, že úspěch těchto několika málo chovatelských stanic není možné zaměňovat s vynikající úrovni českého chovu ASS jako celku, jak občas bývá prezentováno!
O něco pozitivnější hodnocení, než tomu bylo v loňském roce, si letos zaslouží i účast ASS na klubových zkouškách. Všem úspěšným vůdcům, majitelům i chovatelům rovněž blahopřeji a děkuji za propagaci ASS! V letošním roce si tituly z klubem pořádaných zkoušek odnesli tito pejsci:
KZV Malešov – CACT Alexis Dragons Manor, res. CACT Brazen Bethany Rockdale
KLZ Hošťálková – CACT Eila od Škrabalky, res.CACT Enny od Škrabalky
KSZVP Libějovice – CACT Celly od Kamenné báby
KSZVP Švábenice – CACT Casey Bohemia Jewellery
KLZ Švábenice – CACT Icarr Dianin Kámen, res.CACT Elizabet od Škrabalky
KBZ Malešov –CACT Berberis of Klamar garden
KPZ Malešov – CACT Casey Bohemia Jewellery, res.CACT Anny z Lipových dolin
KSZVP Malešov – CACT Elizabet od Škrabalky
KZV Dvorska – CACT Ebony z Větrné paseky, res.CACT Enny od Škrabalky
KPZ Malešov – CACT Betty z Lipových dolin

Jak z tohoto výčtu však vyplývá, na klubových zkouškách vodí více či méně jedni a ti samí vůdci a převážná většina majitelů ASS dává přednost zkouškám pořádaným OMSy. Na otázku „ Proč tomu tak je?“, nechť si odpoví každý sám.
V letošním roce se konal také XXIV. MMŠ v Luhačovicích, kde startovalo celkem 7 špringrů, z toho 2 z Německa. MMŠ dokončili dva, Gero vom Jägerbrünnlein ve III.ceně a Bastian od Kamenné báby ve II.ceně. Z celkového počtu 20 startujících tuto velice náročnou soutěž dokončili pouze čtyři pejsci, tři ve III. ceně a jeden ve II. ceně.
Bastian od Kamenné báby (II.cena 468 b.) vedený panem Orlovským se tak stal dlouho očekávaným Vítězem Memoriálu Mileny Štěrbové! Bastianovi i jeho majiteli a vůdci srdečně gratuluji a přeji do letošní lovecké sezóny hodně hezkých loveckých zážitků!

Na závěr své zprávy bych se ještě ráda zmínila o pracovní schůzce skupiny chovatelů ASS, která se uskutečnila 29. 5.2010 v Kutné Hoře v Hotelu Zlatá stoupa ( zajistil p. Šembera).
Zúčastnili se jí: p. Sojka,Ing. Siladi,p. Benda,pí Zahajská,p. Orlovský,p. Štěpáník,p. Kadlec, pí Kadlecová, p. Michl a pí Tydlitová. Ing. Erhartová se omluvila.
Účelem této schůzky bylo vyjádřit se k dopisu pana Sojky, ve kterém se zamýšlí nad aktuálností současných chovných podmínek pro plemeno ASS, a připravit případně nějaký návrh změn, který by mohla tato skupina předložit na schůzi sekce členské základně.
Většina zúčastněných se vyjádřila pro to nerozdělovat chovné podmínky na exteriérovou a pracovní cestu (viz návrh pana Sojky zveřejněný ve zpravodaji 1/2010), ale bohužel k  nějakému konkrétnějšímu a převažujícímu závěru tato skupina nedošla. Hlavním důvodem neshod byla problematika hlasitosti jako podmínky pro zařazení ASS do chovu. Všem zúčastněným děkuji za čas, který byli ochotni věnovat diskusi na toto v naší sekci „věčné téma“ svůj čas. A i když jsem osobně byla přesvědčená o tom, že tato skupina ve složení, v jakém byla na schůzi sekce v Potštátě odsouhlasena, neměla od začátku sebemenší šanci dospět k nějaké dohodě, nelituji toho, že jsem tuto schůzku iniciovala! Odnesla jsem si z ní mnohem víc, než jsem čekala!
Všem příznivcům plemene anglický špringršpaněl přeji do nového roku vykročení tou správnou nohou a po celý rok 2011 co nejvíce hezkých zážitků s jejich puntíkatými kamarády!!!

Mgr. Klára Tydlitová – vedoucí sekce ASS

 

 

Zápis a usnesení z mimořádné schůze sekce ASS KCHLS, konané 2.10. 2010 ve Veselí u Přelouče

Program schůze:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů uložených minulou členskou schůzí
3. Informace z výboru KCHLS
4. Zpráva poradce chovu ASS
5. Zpráva vedoucí sekce ASS
6. Volba delegátů sekce ASS na mimořádnou konferenci KCHLS konanou dne 24.října 2010
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Přítomných 12 členů – viz prezenční listina

 

1. Zahájení a volba orgánů schůze
Schůzi zahájila vedoucí sekce Mgr. K.Tydlitová. Omluvila neúčast Ing. J. Horyny a p. Orlovský nepřítomnost poradkyně chovu paní M. Kadlecové.
Seznámila přítomné s  programem schůze, navrhla orgány řízení schůze a členy volební komise.
Program a orgány řízení schůze byly schváleny jednomyslně.
Řídící schůze: Mgr. Klára Tydlitová
Zapisovatel: Ing. Darina Mervová
Skrutátor: Věroslav Orlovský
Volební komise: Jaroslav Šembera, Naďa Zahajská, Mgr.Václav Novák

2. Kontrola plnění úkolů uložených minulou členskou schůzí
Mgr. K. Tydlitová konstatovala, že všechny úkoly byly splněny.

3. Informace z výboru KCHLS
Mgr. R. Tetřevová přečetla zprávu Ing. J. Horyny o činnosti výboru KCHLS a také jeho souhlas se svojí případnou delegací na konferenci KCHLS.

4. Zpráva poradce chovu ASS
Poradkyně chovu M. Kadlecová se nezúčastnila schůze, její zpráva bude doručena a zveřejněna dodatečně.

5. Zpráva vedoucí sekce ASS
- informace o nácvicích na ZV v Malešově v dubnu 2010, o nácvicích v roce 2011 se jedná s MS Malešov
- informace o přátelském setkání příznivců ASS a přehlídce chovných jedinců v Trutnově
- informace o připravovaném přátelském setkání příznivců ASS ve Veltrusech 16.-17.10.2010
- zhodnocení účasti a úspěchů ASS na klubových výstavách a zkouškách v roce 2010
- informace o jednání pracovní skupiny na téma chovných podmínek ASS (skupina se nedobrala žádného výsledku- důvodem neshod zůstává problematika hlasitosti jako podmínky pro zařazení ASS do chovu).

6. Volba delegátů sekce ASS na mimořádnou konferenci KCHLS konanou dne 24.října 2010
Vedoucí sekce Mgr. K.Tydlitová vysvětlila důvod svolání mimořádné konference KCHL. Důvodem je poskytnout výboru pravomoc měnit klubové normy a řády v období mezi řádnými konferencemi a uvést do souladu stávající stav.

Mgr. K. Tydlitová navrhla jako způsob volby - volbu tajnou. Přítomní členové sekce s tímto jednohlasně souhlasili.
J. Šembera po volbě  seznámil členy schůze s výsledkem hlasování.
Zvolení delegáti na mimořádnou konferenci KCHLS:
Ing. J. Horyna 12 hlasů
Mgr. R. Tetřevová 12 hlasů
Mgr. K. Tydlitová 12 hlasů
V. Orlovský 7 hlasů
J. Šembera 8 hlasů
Náhradníkem byl zvolen Mgr. V. Novák 3 hlasy

7. Diskuse
- diskuse: Mgr. V. Novák se dotázal, jak je možné, že klub umožňuje chov nečlenům klubu. Bylo vysvětleno Mgr. K. Tydlitovou s odkazem na klubové a vyšší normy. Klub umožňuje chov i nečlenům klubu, ale požaduje splnění chovných podmínek pro plemeno.

- diskuse: téma klubových a speciálních výstav. J. Šembera navrhl a nabídnul uspořádání klubové výstavy na Kačině v rámci tradiční oblastní výstavy. J. Vítek navrhl uspořádat klubovou nebo speciální výstavu v Buchlovicích při zdejší oblastní výstavě.

- diskuse: téma letošního Memoriálu MŠ a malého procenta úspěšnosti přihlášených psů.
J. Šembera navrhl podmiňovat nominaci psů na Memoriál na základě předchozího úspěšného absolvování VZ, nikoliv podle plemen (před MMŠ uspořádat dvoje mezinárodní všestranné zkoušky, které se stanou nominačními pro účast na MMŠ). Současný stav podporující pozitivní diskriminaci plemen na úkor kvality se ukázal jako nešťastný.
P. Orlovský navrhuje s odkazem na reglement B používat při zakládání pobarvených stop barvu zvěře nikoliv vepřovou krev. Také by se měla zvýšit prestiž těchto zkoušek oslovením zahraničních rozhodčích a účastníků (ze Slovenska, Maďarska, Rakouska).

- diskuse : Mgr. K. Tydlitová seznámila přítomné s průběhem jednání tzv. pracovní skupiny , která se měla dohodnout na nějakém návrhu nových chovných podmínek ASS a zkonstatovala, že skupina neměla šanci dospět k nějaké shodě už ve chvíli, kdy byla odhlasována ve složení, v jakém na poslední schůzi sekce odhlasována byla.

- diskuse: Mgr. V. Novák navrhl svolat členskou schůzi speciálně kvůli chovným podmínkám, případně zařadit jednání o změně chovných podmínek na příští řádnou schůzi sekce, která bude na jaře 2011. Jednat by se mělo tak dlouho, než schůze dospěje ke konsensu, aby se konečně poměry v sekci uklidnily.

- diskuse: Mgr. R. Tetřevová navrhla požádat výbor KCHLS o včasné vydávání Zpravodaje klubu s aktuálními informacemi. Řada členů nemá přístup k internetu a zpravodaj je pro ně jediným zdrojem informací

- diskuse: Mgr. R. Tetřevová nabídla zorganizování odborných veterinárních přednášek na některých z příštích schůzí nebo setkáních sekce ASS s požadavkem na výbor KCHLS na proplacení přednášek přednášejícím. Tyto přednášky by byly samozřejmě přístupné i členům jiných sekcí.

- diskuse: Mgr. V. Novák se dotázal na uznávání importovaných chovných jedinců od věku 12-ti měsíců, nelíbí se mu, že tito psi nemusí splnit klubové chovné podmínky.
Z následné diskuse na toto téma vyplynul dotaz na výbor KCHLS, která zákonná norma upravuje hranici 12-ti měsíců pro uznávání importovaných chovných jedinců a proč se neuznávají importovaní chovní jednici bez výhrad.

- diskuse: stížnosti na malé pravomoci zástupců sekce ve výboru KCHLS a následná diskuse na téma založení samostatného klubu slídičů, resp. loveckých španělů.

- diskuse: téma hlasitosti u ASS a možnost hlasitost pouze evidovat, nikoliv ji požadovat jako nutnou podmínku pro chovnost

- diskuse: Ing. D. Mervová navrhla doplnění Zápisního řádu o možnost čipování vrhů jako alternativu k tetování.

8. Usnesení a závěr
schůze bere na vědomí:
- zprávu z výboru KCHLS a zprávu vedoucí sekce ASS
- návrh J. Šembery a J. Vítka uspořádat klubovou a speciální výstavu na Kačině a v Buchlovicích
- návrh R. Tetřevové uspořádat odborné přednášky pro členy KCHLS

schůze schvaluje:
- kandidáty vč. náhradníka na mimořádnou konferenci KCHLS
- zařadit do programu příští členské schůze bod jednání o chovných podmínkách

schůze na základě reakce členů doporučuje výboru KCHLS:
- změnit nominační klíč na MMŠ tak, aby podmínkou nominace bylo předchozí úspěšné složení VZ
- v případě MMŠ a MKVZ použít na pobarvenou stopu barvu zvěře, aby zkoušky dostály regulím reglementu B
- zvýšit prestiž MMŠ delegováním zahraničních rozhodčích
- doplnit do Zápisního řádu možnost čipování vrhů jako alternativu k tetování
- podávat aktuální informace členům prostřednictvím aktuálního klubového Zpravodaje.
- podat vysvětlení a citaci konkrétní normy, dle které je umožněno uznávat chovnost importovaných jedinců, a citaci normy, která toto předepisuje až od věku 12 měsíců.


Usnesení schůze bylo přečteno a jednomyslně schváleno.

 

Ve Veselí u Přelouče  dne:  2.října 2010

Zapsala Ing. Darina Mervová

Zápis a usnesení ze schůze sekce chovatelů a příznivců anglických špringršpanělů KCHLS, konané 27. 3. 2010 v Potštátě

Program schůze:

1. Zahájení a volba orgánů schůze
2. Kontrola usnesení předchozí členské schůze
3. Zpráva vedoucí sekce
4. Zpráva poradkyně chovu
5. Vyhlášení výsledků soutěže o nejúspěšnějšího pracovního a výstavního ASS roku 2009
6. Vytvoření pracovní skupiny z řad chovatelů ASS
7. Různé, diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Přítomno 32 členů – viz prezenční listina

Ad 1) zahájení a volba orgánů schůze

Schůzi zahájila vedoucí sekce Mgr. Tydlitová a poděkovala Ing. F.Siladimu za výborné zázemí, které poskytl pro uspořádání pátečního přátelského setkání i sobotní schůze sekce.
Seznámila přítomné s návrhem programu a navrhla orgány řízení schůze.

Program a orgány řízení schůze byly schváleny 31 hlasy, jeden člen se zdržel hlasování.

Řídící schůze: Mgr. Klára Tydlitová
Zapisovatel: Ing. Šárka Zádrapová
Skrutátor: Věroslav Orlovský

Ad 2) Kontrola usnesení předchozí členské schůze

Všechny úkoly splněny.

Ad 3) Zpráva vedoucí sekce

- info o Organizačním a zápisním řádu KCHLS platném od 15. 3. 2009 (viz klubový web)
- poděkování paní M. Děkánkové za vedení sekčního webu
- poděkování paní Mgr. D. Michlové za vytvoření prezentačního CD a ročenky ASS 2009
- info o ročence ASS 2009 (problémy při jejím vzniku, možnost koupení ročenky i pro neinzerenty, od KCHLS získán na vydání ročenky příspěvek ve výši 5.000,- Kč, 17.000,- vybráno od inzerentů, celková cena za 200 ks celobarevné zalaminované ročenky činila
22.000,- (bezkonkurenční cena, kterou nabídla reklamní agentura MAX REKLAMA), další ročenka se bude předběžně vydávat v roce 2011, zájem o inzerci projevili i někteří členové sekce WSS
- výbor KCHLS schválil i pro letošní rok všem sekcím příspěvek na propagační materiály ve výši 5.000,- Kč
- poděkování Mgr. R.Tetřevové za propagaci plemene ASS v rámci výstavy Psí život ve VČM v Pardubicích (velká návštěvnost expozice, výstava zaujala média- Český rozhlas, Mladá fronta dnes, Myslivost, reportáž o výstavě vysílala ČT 2 v únoru v rámci cyklu Tisíc let české myslivosti)
- poděkování panu Štěpáníkovi za reprezentaci ASS na mezinárodních všestranných zkouškách na Slovensku a gratulace k získání tutulu CACIT pro fenu Mendy Hadí vrch.
- v letošním roce se opět uskuteční nácviky na zkoušky vloh v Malešově (16.-18.4.2010), velký zájem zejména začínajících vůdců a majitelů ASS a WSS
- info o KV a SV KCHLS, které se budou konat 12.a 13.6.2010 na BVV v pavilonu H (pozor změna místa konání!!!), posuzovat budou rozhodčí z Norska, chovatelé ASS a WSS (chs Westaway) – výzva k co nejhojnější účasti, je potřeba zajistit personál do kruhu, tlumočení a zapisování přislíbili manželé Mottlovi, nutno ještě sehnat vedoucí kruhů).
- vedoucí sekce vyzvala členy k vyšší účasti ASS na klubových zkouškách, než tomu bylo v roce loňském
- popřála všem účastníkům MVZ v Malešově (28.-29.8.) a XXIV. MMŠ v Luhačovicích pevné nervy a hodně zkouškového štěstí!

Ad 4) Zpráva poradkyně chovu

Poradkyně chovu informovala o počtu narozených štěňat, vydaných krycích listů, nově uchovněných jedinců včetně jedinců, jimž doporučila schválit výjimku z chovných podmínek:
Astriss Night Dancer
Adina od Jakubského rybníka
Alhambra Peter Kay
Myth of Melusine Darrem Canis
Winterwater Creek´s Dream Wizard
Begonia of Klamar garden

Dále pozvala přítomné na plánované setkání chovných jedinců a příznivců plemene, které se bude konat 24.-25.7.2010 v honitbě MS PEKLO Trutnov (garantem akce pan Pavlík), více info na sekčním webu.

Ad 5) Vyhlášení soutěže o nejúspěšnější pracovní a výstavní ASS roku 2009

Nejúspěšnější pracovní ASS:
1. Mendy Hadí vrch 2545 b., chov.+maj. Josef Štěpánik
MKVZ 360+500CACIT+300CACT+100abs.+LZ 360+BZ 124+200res.CACT+SVP 100+CACT 300+PZ 201

2. Icarr Dianin kámen 1746 b., chov. Ing. Jaroslav Kosteč3. ka, maj. Ing. Šárka Zádrapová
VZ 455+BZH 284+LZ 317+CACT 300+BZ 124+rCACT200+SVP 66

4. Anny z Lipových dolin 1362 b., chov.+maj. Milan Benda, spolumaj. Ing. Eva Laubeová
PZ 232+CACT 300+SVP 66+LZ 337+VZ 427Výstavní ASS roku 2009 – PES

Harri od Stroupinského potoka – 634 b.
chov.+maj. Josef Sojka

Buxus of Klamar garden – 560 b.
chov. Markéta Děkánková
maj. Martina Hladká

Brit od Malešovské přehrady – 129 b.
chov.+maj. Mgr. Bedřich Hoferek

Výstavní ASS roku 2009 – FENA

Begonia of Klamar garden – 141 b.
chov.+maj. Markéta Děkánková

Ciboulette de Syringa – 106 b.
chov. Catherine Thomas
maj. Markéta Děkánková

Myth of Melusine Darrem Canis – 105 b.
chov.+maj. Ing. Darina Mervová

Ad 6) Vytvoření pracovní skupiny z řad chovatelů ASS

- pan Věroslav Orlovský vznesl dotaz, co má být cílem a jaké důvody má vytvoření pracovní skupiny mít.
Vedoucí sekce objasnila důvody, které ji vedly k nápadu vytvořit tuto pracovní skupinu:
- stále roste počet zahraničních krytí a krytí psy importovanými z nelovecky vedených linií, možnost uchovnit importovaného chovného jedince bez splnění našich chovných podmínek - lpění na složení zkoušky z výkonu pro zařazení do chovu u psů s ČLP = diskriminace těchto jedinců – nutnost vypracovat novou koncepci chovu ASS přizpůsobenou změněné situaci ve společnosti i myslivosti
- dopis Josefa Sojky (chs od Stroupinského potoka) – zamyšlení nad aktuálností současných chovných podmínek a potřebami plemene pro tuto dobu, návrh případné změny, pan Sojka patří mezi nejúspěšnější naše chovatele – sekce by se jeho názory zabývat měla – užší skupina lidí dojde snáz k nějakému závěru než 30 lidí na schůzi sekce
- sekce by měla být včas připravena reagovat na založení dalších klubů a případnou konfrontaci s nimi (viz Klub anglický špringršpaněl založený jako kolektivní člen ČKS) a snažit se získávat nové členy pro naši sekci a KCHLS
- p. Orlovský poznamenal, že rozšíření členské základny by mohlo znamenat kvantitu na úkor kvality
- p. Antonín Kadlec vznesl námitku, zda vůbec má smysl se vytvořením takové skupiny zabývat, nepovažuje to za nutné a obvinil vedoucí sekce z účelového jednání - předem oslovila chovatele, které v této pracovní skupině chtěla mít.
- Mgr. Tydlitová pana Kadlece upozornila, že přítomní schválili program této schůze, jehož součástí je bod Vytvoření pracovní skupiny z řad chovatelů, tak nechápe, proč chce tento bod nyní zpochybňovat, dále pak pana Kadlece ujistila, že chovatele, které předem oslovila, skutečně vybírala z řad nejrůznějších názorových skupin v sekci, chtěla předem znát, zda mají o práci v této skupině zájem a účelovost svého počínání rozhodně odmítá. Přítomní se budou moci k jejímu návrhu vyjádřit a případní další zájemci o zapojení do pracovní skupiny mají možnost se přihlásit. Následovala 15 minutová přestávka.
- po přestávce Mgr. Tydlitová přítomné seznámila se jmény chovatelů, kteří ji svůj zájem pracovat ve skupině přislíbili: Milan Benda, Ing. Irena Erhartová, Bc. Ladislav Michl, Josef Sojka, Naďa Zahajská. Dále se zeptala Ing. Studeného,na kterého se též ohledně zájmu pracovat ve skupině obrátila již před konáním schůze, jak se rozhodl. Ing. Studený poděkoval za projevenou důvěru, ale odmítl ji přijmout.
- p. Milan Benda navrhl jako dalšího člena pana Šemberu, ten však rovněž odmítl.
- paní Ing. Laubeová navrhla pana Věroslava Orlovského, na dotaz Mgr. Tydlitové, zda je možné pana Orlovského považovat za chovatele, odpověděla, že ano, má chovného psa a přivezl si fenku z Německa.
- paní Mirka Kadlecová navrhla pana Josefa Štěpáníka
- pan Antonín Kadlec projevil zájem o práci také
- dále byl přítomnými navržen pan Ing.Siladi

Pracovní skupina ve složení: Milan Benda, Ing.Irena Erhartová, Bc.Ladislav Michl, Josef Sojka, Naďa Zahajská, Věroslav Orlovský, Josef Štěpáník, Ing. František Siladi, Antonín Kadlec, poradce chovu Mirka Kadlecová, vedoucí sekce Mgr. Klára Tydlitová byla jednomyslně schválena

Ad 7) Různé, diskuse

- p. Šembera navrhuje vytvořit krevní linie, jako to mají ohaři, dnes je dle jeho názoru dostatečná chovná základna
- p. Kadlec k tomu dodal, že předpokladem by ale byl přísně řízený chov!
- p. Stuchlíková vznesla dotaz : Proč se KCHLS neprezentoval na Světové výstavě myslivosti v Brně?
- Ing. Horyna podal vysvětlení – výbor KCHLS dospěl k závěru, že účast klubu na této výstavě by byla finančně neúnosná a časově náročná s ohledem na zajištění zástupců klubu na výstavě po celou dobu jejího konání
- p. Ing.Laubeová se domnívá, že mezi členy sekce ASS by se našlo dostatek lidí, kteří by byli ochotni se této výstavy zúčastnit i bez nároku na finanční vyrovnání, proč jsme se tam tedy neprezentovali alespoň my jako sekce
- Mgr. Tydlitová připomněla nevoli výboru KCHLS k prezentaci ASS v Lysé nad Labem, výbor KCHLS chce , aby byl klub reprezentován jako celek, nikoliv pouze jeho jednotlivé složky
- v další diskusi členové sekce jednoznačně vyjádřili podporu účasti na podobných akcích a doporučují výboru KCHLS pro příště možnost prezentací plemen lépe se sekcemi prodiskutovat
- Mgr. B. Hoferek informoval přítomné o kauze Porušení výstavního řádu ČMKU paní Mirkou Kadlecovou. 6.11.2009 vystavoval v Praze na MVP psa a fenu, oba získali titul CACIB a měli nastoupit do soutěže o BOB. Pan Hoferek požádal paní Mirku Kadlecovou, zda by mu nemohla fenu předvést, on předváděl psa, který titul BOB též získal. Paní Mirka Kadlecová mu v dobré víře pomoc neodmítla, ale jako rozhodčí z exteriéru se tím dopustila porušení výstavního řádu ČMKU (rozhodčí z exteriéru nesmí vystavovat psa/fenu v majetku někoho jiného). Byla na ni poslána stížnost na ČMKU a ta po prověření všech skutečností potrestala paní Mirku Kadlecovou zákazem činnosti rozhodčího z exteriéru na půl roku. Pan Hoferek se paní Kadlecové za způsobené problémy omluvil.
- p. Mgr. Novák přítomné pozdravil a informoval o svém rozhovoru s Bobem Jacksonem v Třeboni. Tato chovatelská světová špička zhodnotila vystavované špringry na ESA výstavě a klubové výstavě za nadprůměrné. Mgr. Novák připomněl, že každé plemeno by mělo být v první řadě chováno v souladu se standardem plemene, který u ASS říká, že je to pes určený k lovu. Dále rozdal přítomným chovatelům zajímavý článek Richarda Knolla Chov našeho krátkosrstého ohaře – inspirace pro chovatele ASS.
- Mgr. Tydlitová předložila návrh Bodové klasifikace pro soutěž „Výstavní ASS roku“ – tabulka doplněno o nové a některé zahraniční tituly.

Tento návrh byl jednomyslně schválen.

- dále Mgr. Tydlitová navrhla, aby soutěž pracovní ASS roku byla vyhlašována stejně jako u výstavních ASS pro psa a fenu zvlášť a obě dvě tyto soutěže byly určeny pouze pro členy KCHLS.

Oba body tohoto návrhu byly jednomyslně schváleny.

Ad 8) Usnesení

Schůze bere na vědomí:

- zprávu vedoucí sekce
- zprávu poradkyně chovu

Schůze doporučuje výboru KCHLS

- diskutovat možnost prezentací plemen na mysliveckých výstavách se sekcemi, případně umožnit prezentaci i jednotlivých sekcí, které jsou schopné prezentaci plemene zajistit

Schůze schvaluje:

- pracovní skupinu ve složení: Milan Benda, Ing.Irena Erhartová, Bc. Ladislav Michl, Josef Sojka, Naďa Zahajská, Věroslav Orlovský, Josef Štěpáník, Ing. František Siladi, Antonín Kadlec, poradce chovu Mirka Kadlecová, vedoucí sekce Mgr. Klára Tydlitová
- návrh Bodové klasifikace pro soutěž „Výstavní ASS roku“ předložený Mgr. Tydlitovou
(viz příloha tohoto zápisu)
- soutěž o nejúspěšnější pracovní ASS roku se bude vyhlašovat zvlášť pro psy a feny
- soutěží o nejúspěšnější pracovní a výstavní ASS roku se mohou zúčastnit pouze členové KCHLS

Ad 9) Závěr

Usnesení schůze bylo přečteno a jednomyslně schváleno.

V Potštátě dne: 27.3.2010

Zapsala: Ing. Zádrapová

Zápis a usnesení ze schůze sekce chovatelů a příznivců anglických špringršpanělů KCHLS, konané 28.3.2009 v Cholticích

Program schůze:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozí schůze
3. Zpráva vedoucí sekce
4. Zpráva poradkyně chovu ASS
5. Různé, diskuse
6. Usnesení
7. Závěr

Přítomno 31 členů + 1 host – viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení

Schůzi zahájila vedoucí sekce Mgr. Klára Tydlitová. Přivítala přítomné a omluvila se za změnu místa konání schůze (nečekané uzavření Zámecké restaurace v Cholticích).
Seznámila přítomné s návrhem programu a navrhla orgány řízení schůze. Orgány řízení schůze byly veřejným hlasováním jednomyslně schváleny.

Řídící schůze: Mgr. Klára Tydlitová
Zapisovatel: Mgr. R. Tetřevová
Skrutátor: p. Milan Benda

K programu schůze vznesl námitku pan Kadlec a navrhl ho doplnit o dva body:
1. usnášení schopnost schůze (bod schválen 16 hlasy)
2. upřesnění  chovných podmínek (schváleno 14 hlasy, 6 proti, 11 se zdrželo hlasování)

Poté byl program schůze doplněn o dva výše uvedené body a byl jednomyslně schválen.

Ad 2) Kontrola usnesení předchozí členské schůze

Všechny úkoly splněny.

Ad 3) Zpráva vedoucí sekce

- informovala přítomné o průběhu chovatelské rady konané 16. 3. 2009 v Třebíči:
a) podmínky chovu pro nečleny KCHLS
b) členství v KCHLS – každá nová přihláška bude projednávána výborem KCHLS, který rozhodne o přijetí nového člena. Žádost o přijetí do KCHLS může být opakovaně odmítnuta.
c) podmínky zahraničního krytí – KCHLS se řídí Zápisním řádem ČMKU. Dle tohoto řádu musí doporučení ke krytí obsahovat jméno krycího psa a číslo jeho zápisu. Kopii originálu PP psa včetně dokladu o jeho chovnosti je majitel feny povinen poslat jako součást přihlášky vrhu plemenné knize při zápisu štěňat.
d) zahraniční krytí paní Schreibové, která kryla 9ti měsíčním anglickým chovným psem, jehož držitelkou je Češka. Poradkyně chovu konzultovala vše s hlavním poradcem chovu, ten upozornil paní Schreibovou na případné porušení Řádu na ochranu zvířat při chovu psů (min. věk pro využití v chovu u psů s kohoutkovou výškou vyšší než 50 cm je 18 měsíců), pokud by se krytí uskutečnilo na území ČR. Paní Schreibová podepsala čestné prohlášení, že krytí se uskuteční na území Velké Británie.
e) podmínkou pro automatické uchovnění chovného importovaného jedince v ČR je min. věk 12 měsíců (vyplývá z usnesení konference). Pokud je importovaný chovný pes/fena zapsán/a v české plemenné knize dříve než mu bylo 12 měsíců, tuto chovnost ztrácí a musí splnit české chovné podmínky
f) výjimka z chovných podmínek pro psa pana Skály Victorious z Lovparku doporučná sekcí na schůzi konané 23.11.2008 v Konopáči nebyla výborem KCHLS schválena, a to s odůvodněním, že hlavní poradce chovu nemůže jít proti rozhodnutí poradkyně chovu p. Kadlecové, která schválení výjimky z důvodu absence P1 v žádném případě nedoporučuje.

- dále informovala o zástupcích sekce ASS na Evropském kongresu španělů v Třeboni:
poradkyně chovu Mirka Kadlecová
vedoucí sekce Mgr. K. Tydlitová
Mgr. Dita Michlová
Ing. Šárka Zádrapová
Ing. Jarmila Jindřichovská

Při ukázkách práce španělů dle reglementu B budou ASS prezentovat: p. V. Orlovský a p. Zádrapová.
Oběma vůdcům poděkovala za ochotu předvést jejich psy.

- vedoucí sekce vyzvala přítomné k účasti na Evropské výstavě španělů a Klubové výstavě konané v Třeboni, upozornila na blížící se termín uzávěrky 15.4. 2009!!!

- dále podala informace o počtu doposud přihlášených zájemců na nácviky na ZV do Malešova 18.-19.4. – cca 20 pejsků (ASS, WSS, AC)

- přetlumočila pozvánku sekce WSS na letní sraz této sekce v Častolovicích - termín 16.-19.7.2009, přesný program bude zveřejněn ve zpravodaji 1/09 a na sekčním webu

Ad 4) Zpráva poradkyně chovu

Poradkyně chovu informovala o počtu vystavených doporučení ke krytí, narozených štěňat, počtu nově uchovněných jedinců.
Vyzvala chovatele, kteří uskutečňují zahraniční krytí, aby tak činili uvážlivě a dbali i na lovecké vlohy těchto zahraničních krycích psů.
Seznámila přítomné s žádostí Ing. D. Mervové o doporučení výjimky z chovných podmínek pro importovaného psa Alhambra Peter Kay, kterou ona osobně doporučila schválit.

Ad 5) Vyhlášení soutěží o nejúspěšnější pracovní a výstavní ASS roku 2008

- vedoucí sekce nejprve poděkovala Ing. Horynovi a Mgr. Tetřevové za zpracování výsledků těchto soutěží a Mgr. Michlové za velice pěkné grafické zpracování diplomů.
- upozornila na změnu podmínek pro vyhodnocování výsledků soutěže Výstavní ASS roku. Soutěž se bude vyhodnocovat až na konci roku a to výhradně na základě zaslaných kopií výstavních posudků Mgr. Tetřevové.

Pracovní ASS roku 2008:

1. Frin od Stroupinského potoka – 1852 b. (chov.+maj. p. Sojka)
2. Gessi od Stroupinského potoka – 1101 b. (chov.+maj. p. Sojka)
3. Bellis z Lovoše – 1074 b. (chov. p.Plaček, maj. pí Stuchlíková+pí Golinovská)

Výstavní ASS roku 2008 – pes:

1. Buxus of Klamar Garden – 503 b. absolutní vítěz (16 výstav) – chov. M. Děkánková, maj. M. Hladká
2. Alhambra Peter Kay – 342 b. (12 výstav) – chov. Kate a Michael Keely, maj. Ing. D. Merovová
3. Acer of Klamar Garden – 190 b. (5 výstav) – chov. M. Děkánková, maj. R. Kobylková

Výstavní ASS roku 2008 – fena:

1. Barecho Just My Style – 239 b. (5 výstav) – chov. H.Björkman, maj. Ing. D. Mervová
2. Azalea of Klamar Garden – 229 b. (10 výstav) – chov. M. Děkánková, maj. N. Čapková
3. Myth of Melusine Darrem Canis – 100 b. (4 výstavy) – chov.+maj. Ing. D. Mervová

Ad 6) Usnášení schopnost schůze

- p. A. Kadlec navrhl, aby v jednom kalendářním roce byla pořádána jen jedna usnášení schopná schůze a ostatní schůze by měly pouze informativní charakter
- Ing. Studený upozornil na to, že pokud je svolána řádná schůze sekce, tak musí být usnášení schopná každá.
-pí Kulhavá připomněla, že o konání schůzí sekce 2 x ročně bylo rozhodnuto hlasováním na schůzi v Kutné Hoře.
- p. Benda navrhl pořádat řádnou schůzi sekce pouze 1 x ročně a další případné schůzky formou přátelských setkání

Návrh p.Bendy pořádat schůze sekce pouze 1 x ročně byl 18 hlasy schválen (11 proti, 2 se zdrželi hlasování).

Ad 7) Upřesnění k chovným podmínkám

- p. A. Kadlec vyjádřil nesouhlas s tím, že na minulé schůzi sekce 20 lidí rozhodlo o přijetí změn chovných podmínek, které jsou povinné pro všech 150 členů sekce.
- pí Stuchlíková poukázala na skutečnost, že na této schůzi je přítomno 31 členů sekce, zda má tedy 31 lidí větší právo rozhodnout o případné změně chovných podmínek než mělo na minulé schůzi těch 20 ?
- Ing. Studený vyjádřil názor, že k chovným podmínkám by se měli mít právo vyjádřit všichni členové sekce a to nejlépe prostřednictvím referenda.
- pí Děkánková s tímto názorem nesouhlasí. Každý člen sekce ASS má právo, dle norem dokonce povinnost účastnit se schůzí sekce a pouze na každém z nás záleží, zda tohoto práva využije či ne. Nikomu není bráněno se aktivně do dění sekce zapojit.
- p. Kadlec vysvětlil, že se zavedením povinných zdravotních vyšetření minulou schůzí sekce souhlasí, má k nim ale dvě následující připomínky:

1. Používat k reprodukci pouze psy a feny s výsledkem klinického vyšetření očí na dědičné choroby „prostý“. Pouhá evidence výsledů je dle něho nedostačující.

Tento návrh byl 29 hlasy schválen (2 členové sekce během schůze odešli).

2. Zavést povinně genetický test na fucosidosu i pro nově uchovňované feny, nikoliv jen pro psy. U feny se toto onemocnění může projevit až ve čtyřech letech věku a v té době už může mít potomky.

- vedoucí sekce Mgr. Tydlitová upozornila, že ani zavedení povinnosti testovat nově uchovněné feny nezabrání tomu, aby se rodila nemocná štěňata, protože v chovu budou působit i nadále již chovné feny a psi, kteří testovaní nejsou a proto může dojít k páření dvou nositelů této choroby a tím pádem k narození nemocných jedinců, kteří do 4 let věku zemřou. Navrhla proto, aby bylo testování na fucosidosu ponecháno na dobrovolnosti chovatelů, ale povinně by při krytí chovatelé museli dodržovat zásadu, že alespoň jeden z chovného páru musí být na fucosidosu vyšetřen a to s výsledkem negativní (jedno zda pes či fena), případně musí být potomkem testovaných a negativních rodičů. Naším cílem by nemělo být zruinování peněženek chovatelů ASS, ale pouze zabránit riziku narození nemocných ASS.

Návrh Mgr. Tydlitové byl jednomyslně schválen.

Obě upřesnění chovných podmínek budou platná od 1. 7. 2009 (z důvodu nutnosti informovat i chovatele, kteří nemají internet a informace získávají pouze prostřednictvím klubového zpravodaje).

Termín platnosti byl jednomyslně schválen.

Ad 8) Různé, diskuse

- poradkyně chovu M. Kadlecová ještě jednou přednesla žádost Ing. Mervové o doporučení výjimky z chovných podmínek pro psa Alhambra Peter Kay. Tento pes je čistý import, proto pí Kadlecová tuto výjimku doporučuje .

Sekce tuto výjimku z chovných podmínek 25 hlasy doporučuje (1 proti, 5 se zdrželo hlasování).

- Mgr. Michlová informovala o stavu připravované ročenky. Představila přítomným již zpracované inzeráty a vyzvala je k prezentování jejich ASS v této ročence, jejíž elektronická podoba bude věnována všem účastníkům Evropského kongresu španělů.

Ad 9) Usnesení

Schůze bere na vědomí:

- zprávu vedoucí sekce
- zprávu poradkyně chovu
- informace o stavu připravované ročenky

Schůze doporučuje výboru KCHLS

- schválení výjimky z chovných podmínek pro psa Alhambra Peter Kay maj. Ing. Mervové

Schůze schvaluje:

- pořádat řádné schůze sekce 1 x ročně
- upřesnění chovných podmínek s platností od 1.7. 2009 v tomto znění:

1. k reprodukci smí být použiti pouze psi a feny s výsledkem klinického vyšetření očí na dědičné choroby „prostý“
2. při krytí musí alespoň jeden z chovného páru být testován na fucosidosu s výsledkem negativní (nebo musí doložit, že je potomkem testovaných a negativních rodičů)
- tzn. netestovaná fena smí být kryta pouze testovaným a negativním psem (případně psem, který je potomkem testovaných a negativních rodičů) a netestovaný pes smí krýt pouze testované a negativní feny (případně feny, které jsou potomkem testovaných a negativních rodičů).

Ad 10) Závěr

Usnesení schůze bylo přečteno a jednomyslně schváleno.

V Cholticích dne: 28.3.2009

Zapsala Mgr. Renáta Tetřevová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zápis a usnesení ze schůze sekce chovatelů a příznivců anglických špringršpanělů KCHLS, konané 23. listopadu 2008 v Konopáči u Heřmanova Městce.

Program schůze:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozí schůze
3. Zpráva vedoucí sekce
4. Zpráva poradkyně chovu ASS
5. Různé, diskuse
6. Usnesení
7. Závěr


Přítomno 20 členů + 1 host – viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení

Schůzi zahájila vedoucí sekce Mgr. Klára Tydlitová. Přivítala přítomné a omluvila nepřítomnost poradkyně chovu paní Mirky Kadlecové.
Seznámila přítomné s návrhem programu a navrhla orgány řízení schůze. K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky, navržený program i orgány řízení schůze byly veřejným hlasováním jednomyslně schváleny.

Řídící schůze: Mgr. Klára Tydlitová
Zapisovatel: Mgr. R. Tetřevová
Skrutátor: Ing. Š. Zádrapová

Ad 2) Kontrola usnesení předchozí členské schůze

Všechny úkoly splněny.

Ad 3) Zpráva vedoucí sekce

a) zhodnotila akce, které členové sekce v letošním roce zorganizovali nebo se na jejich organizaci spolupodíleli (Natura Viva 2008, Klubová výstava KCHLS, Speciální výstava KCHLS)

b) informovala o účasti ASS na klubem pořádaných zkouškách a Memoriálu Mileny Štěrbové ve Všeni

c) informovala o připravovaných akcích na rok 2009:

- Budou znovu obnoveny nácviky na ZV v Malešově. Termín je stanoven na 25.-26.4.2009, bližší informace budou včas zveřejněny na sekčních webových stránkách.

- Další schůze sekce ASS se uskuteční v zámecké restauraci v Cholticích 28.3.2009.

- Tlumočila pozvání sekce WSS pro členy sekce ASS na přátelské setkání, které se bude konat na přelomu července – srpna 2009 v Častolovicích. Opět bližší informace budou včas zveřejněny na sekčních webových stránkách.

- Informovala o přípravách na Evropský kongres španělů a s ním související Evropskou výstavu ESA a KV KCHLS v Třeboni 29.-31.2009. Přihlášky a propozice jsou již k dispozici na klubových webových stránkách.

d) vyzvala chovatele a majitele ASS , aby sledovali pravidelně webové sekční stránky, coby důležitý zdroj aktuálních informací o dění v sekci, zkontrolovali si údaje u inzerátů v PUPPY SERVISU a zasílali informace o nově získaných titulech, zkouškách a zdravot. vyšetřeních svých psů, aby mohly být aktualizovány jejich karty v KARTOTÉCE chovných jedinců.

e) informovala přítomné, že datum uzávěrky pro příspěvky do Zpravodaje uváděné na klubových webových stránkách je platné pro vedoucí sekcí, kteří jsou zodpovědní za jejich shromažďování a zaslání redakční radě! Uzávěrky pro členy sekce budou do budoucna zveřejňovány na sekčních stránkách.

f) informovala o zasedání chovatelské rady konané 14.5.2008 ve Velké Bíteši, na které byli vedoucí sekcí pověřeni sledováním zdravotního stavu u jednotlivých plemen a přednesla přítomným zprávu o DKK, fucosidóze, PRA a dalších dědičných onemocněních očí v chovu ASS

- dále je názorně seznámila se vzorcem dědičnosti recesivních onemocnění a jejich odlišnosti od dědičných onemocnění progresivních.

- informovala o vysokém procentu jedinců s pozitivním výsledkem mutace PRA tzv. CORD 1 v populaci ASS ve světě a o řešeních, která ostatní chovatelské kluby v Evropě nastolily, s cílem toto onemocnění alespoň částečně eliminovat (klinické vyšetření na dědičná oční onemocnění).

- informovala o výskytu fucosidózy v českém a německém pracovním chovu a způsobu, jakým se chovatelé ve světě tohoto recesivně dědičného onemocnění zbavili (test DNA)..

Ad 4) Zpráva poradkyně chovu

Zprávu nepřítomné poradkyně chovu paní Mirky Kadlecové přednesl pan ing. Jan Horyna.

- poradkyně chovu ve své zprávě informovala o počtu narozených štěňat v období od1.1.08 – 21.11.08

- kladně zhodnotila skutečnost, že se v letošním roce uskutečnilo 5 zahraničních krytí a byly uchovněny 4 importované feny, které mají naprosto nepříbuznou krev

- informovala o tom, že v letoším roce vystavila celkem 30 doporučení ke krytí a pouze v 5 ti případech si majitel feny nechal doporučit psa od ní, z čehož vyplývá, že chovatelé ASS sami určují cestu, kterou se chov u nás bude ubírat

- dále navrhla tři úpravy znění chovných podmínek týkajících se zdravotního stavu – viz diskuse.

Ad 5) Různé, diskuse

a) vedoucí sekce přednesla dvě žádosti o udělení výjimek z chovných podmínek:

1. p. Marek Vašenda – požádal o výjimku pro fenu Beatrice Bohemia Jewellery, která si propíchla obě oči při dávení ježka (poranění se vyvinulo v glaukom) a oslepla– schůze žádost chovatele zamítla, fena nesplňuje podmínky pro udělení výjimky (18 hlasů proti, 1 se zdržel, 1 člen před hlasováním odešel)

2. Karel Skála – Ch Victorius z Lovparku – žádost o výjimku z důvodu chybějící P1 – schůze žádost majitele schválila, pes v jiných ohledech splňuje podmínky pro udělení výjimky, je CH ČR a SK, má pracovní zkoušky, je importem, DKK 0/0 (12 pro, 6 proti, 1 se zdržel, 1 člen před hlasováním odešel). Před hlasováním seznámila vedoucí sekce přítomné s písemným vyjádřením poradkyně chovu, ve kterém paní Kadlecová zdůraznila, že pes nesplňuje zásadní podmínku chovnost, a to plnochrupost, proto ji ona osobně nedoporučuje udělit.

b) ing. Jan Horyna informoval o programu Evropského kongresu španělů a nutnosti vybrat dva zástupce plemene ASS, kteří by naše plemeno reprezentovali při páteční přehlídce práce španělů, která bude součástí kongresu.

c) Mgr. Klára Tydlitová informovala členy, že kongresu se za sekci zúčastní vedoucí sekce, poradkyně chovu + další tři členové a vyzvala členy, kteří jsou jazykově vybaveni a chtějí se kongresu zúčastnit, aby se jí co nejdříve přihlásili, v případě většího počtu zájemců se bude na příští schůzi sekce o výběru kandidátů hlasovat

d) vedoucí sekce přednesla návrh etického kodexu člena sekce ASS po zapracování připomínek. Schůze se hlásí k předloženému návrhu jako k doporučujícím principům pro chování členů sekce ASS (16 pro, 3 se zdrželi, 1 člen před hlasováním odešel)

e) vedoucí sekce přednesla návrh poradkyně chovu ke změnám chovných podmínek:

- krýt jedince s výsledkem DKK 2/2 pouze jedinci s výsledkem DKK 0/0 – schůze neschválila a jednohlasně se vyjádřila pro zachování stávajícího stavu.

- doporučení testovat fucosidózu– přítomní členové chápou závažnost situace. Jsou si vědomi, že se jedná o onemocnění fatální, bez možnosti léčby, a proto jsou připraveni tento problém řešit.
Po následující diskusi pan M. Benda navrhl povinné testování: Od 1.1.2009 budou všichni psi – samci zařazovaní do chovu mít DNA test na fucosidózu s výsledkem čistý nebo nosič (pokud pocházejí z již vyšetřených rodičů, doloží certifikátem předků). Psi, kteří budou nosiči, mohou krýt jen feny s testem negativní (čistý). Pozitivní jedinci nebudou zařazeni do chovu. – návrh byl jednomyslně schválen.

- povinně dělat klinické vyšetření očí na dědičná oční onemocnění – členové si uvědomují, že plemeno ASS patří mezi vysoce riziková plemena z hlediska dědičných očních onemocnění (PRA, katarakta, glaukom). Návrh poradkyně chovu zavést povinné klinické vyšetření na dědičná onemocnění očí (v den krytí musí mít oba rodiče platné vyšetření, tj. vyšetření ne starší 12 měsíců ) a to s platností od 1.1. 2009, byl jednomyslně schválen. Výsledky budou evidovány u poradkyně chovu, nebudou však limitující pro působení jedince v chovu.

f) na závěr paní Dita Michlová informovala členy o záměru připravit na příští rok Ročenku. Seznámila je s možnostmi grafické podoby a obsahu. Ročenka by měla být připravena k distribuci na kongres španělů v květnu příštího roku. Bližší podrobnosti budou uvedeny na sekčních webových stránkách.

Ad 6) Usnesení schůze

Schůze bere na vědomí:
- informace vedoucí sekce ASS
- informace poradkyně chovu ASS
- informace o připravovaných aktivitách sekce ASS v roce 2009
- informace o připravované Ročence ASS

Schůze doporučuje:
- výboru KCHLS schválení výjimky z chovných podmínek pro psa Ch Victorius z Lovparku pana Karla Skály.

Schůze schvaluje:
- od 1.1.2009 budou všichni nově uchovnění psi – samci testováni na fucosidózu. Psi s výsledkem nosič budou krýt jen feny s DNA testem čistým. Psi pocházející z již testovaných rodičů doloží svůj negativní výsledek certifikátem předků. Psi s výsledkem postižení (affected) nebudou zařazeni do chovu.

- od 1.1. 2009 se povinně pro všechny chovné jedince zavádí klinické vyšetření na dědičná onemocnění očí (platné, tj. ne starší 12 měsíců v den krytí). Výsledky budou evidovány u poradce chovu, nebudou však ovlivňovat chovnost jedince.

- etický kodex člena sekce ASS - byl přijat jako seznam doporučujících principů pro chování členů ASS.

Ad 10) Závěr

Usnesení schůze bylo přečteno a jednomyslně schváleno.

V Konopáči dne : 23. listopadu 2008

Zapsala Mgr. Renáta TetřevováZpráva vedoucího sekce o činnosti sekce ASS KCHLS za rok 2007

Rok 2007 byl, jak všichni jistě víte, posledním rokem 4 letého cyklu funkčního období výboru a vedoucích sekcí KCHLS. Měli bychom tedy zhodnotit souhrnně jak jsme pokročili s chovem našeho plemene, kam jsme se za 4 roky dostali. Na druhou stranu 4 roky ve vývoji plemene je velmi krátká doba na to, aby se udály nějaké převratné změny. Přesto se domnívám, že určitý pokrok se stavem plemene nastal.
V současné době máme 101 chovných jedinců, v loňském roce jsme zaznamenali 22 vrhů se 133 ponechanými (odchovanými) jedinci. Stav vcelku odpovídá zájmu o plemeno a možnostem vhodného umístění mezi nové majitele. Částečně se v minulém roce projevoval malinko menší zájem o pejsky, fenky byly v podstatě krátce po narození zadány.
Díky importům a krytí fen zahraničními psy se exteriér pomalu vylepšuje, i když samozřejmě můžeme dílčím způsobem hodnotit stav podle jedinců, kteří se nám zejména na výstavách předvedou. Co nám udělá import a zahraniční krytí u pracovních vloh a povah psů, na to si musíme ještě chvíli počkat. Importy ze severských států v minulém období nám samozřejmě kromě jednoznačného osvěžení krve, nepřinesly potřebnou stabilizaci výšky, spíše naopak, dali několik exterierově krásných jedinců, ale i dílčím způsobem se nám objevila zvýšená ostrost.

Chovná základna nám mírně roste, zapsali jsme o 5 psů i o 5 fen více mezi chovné jedince než v roce 2006. Stále trvá určitý trend, že jedinci s oceněním vd jsou uchovňováni spíše výjimečně, rovněž se daří zapisovat do chovu jedince, kteří mají složeny i vyšší zkoušky, než jen ty, které jsou pro chovnost stanoveny.
Samozřejmě, že do chovu nezasáhnou všichni stejným způsobem. Z 50 chovných fen registrujeme 22 vrhů, z 51 plemeníků se na chovu v roce v roce 2007 podílelo 18 psů - z toho 8 importovaných. Částečně, byť v jediném případě, ještě dozníval určitý trend z posledních let, kdy objevil-li se úspěšný pes, byl to hned signál k tomu, že všichni chovatelé šli k němu krýt. Tím částečně došlo k tomu, že v určitých vlnách máme hodně chovných jedinců příbuzných a je jen dobře, že v poslední době dochází k využití relativně vyšších počtů importů, či zahraničního krytí, které nám tento částečně negativní jev odstraňuje. V loňském roce se takto uplatnil v chovu pes Victorious Wind Darrem Canis, který byl 5 let vyhodnocován jako nejúspěšnější pes ASS na výstavách, s mnoha tituly výstavními i zahraničními a rovněž i pracovně s všestrannými zkouškami včetně pracovních titulů, se 6 krytími.

Nyní trochu konkrétněji k činnosti členů sekce v loňském roce.
Tak jako každoročně je stěžejní činností, při které se uplatní naši svěřenci, účast na výstavách a zkouškách. V loňském roce bylo podle dostupné evidence posouzeno na všech výstavách v ČR, od oblastních až po mezinárodní, včetně klubové a speciální výstavy, 316 špringršpanělů. Zde jsme zaznamenali výrazný nárůst, neboť v roce 2006 bylo posouzeno 238 ASS.
Nejúspěšnějším psem se stal Acer of Klamar Garden Radky Kobylkové, který na 9 výstavách nasbíral 213 bodů.
Mezi fenami se nejúspěšnější stala jeho sestra Azalea of Klamar Garden Nory Čapkové, oba z chovatelské stanice Markéty Děkánkové.

Na úseku zkoušek vloh a lovecké upotřebitelnosti můžeme konstatovat, že angličtí špringršpanělé absolvovali 30 zkoušek vloh a 80 zkoušek lovecké upotřebitelnosti. Je to číslo sice o něco nižší než v roce 2006, ale jistě není konečné, neboť soudcovské tabulky z některých OMS stále docházejí. Na druhou stranu je třeba říci, že v nememoriálových letech byla vždy účast na zkouškách poněkud slabší. V loňském roce bylo vrcholem na úseku zkoušek uspořádání XXV. mezinárodních všestranných zkoušek, tentokrát v Lipové u Chebu, do oblasti, kam KCHLS umístil své zkoušky vůbec poprvé.
I když jako již skoro tradičně špringrům k absolutnímu vítězství opět chyběl ten pověstný kousek soutěžního štěstíčka, přesto 2. a 3. místo našich zástupců, sourozenců od Kamenné báby, bylo vynikajícím úspěchem a předvedené výkony krásnou propagací práce anglického špringršpaněla. Na okraj si v této souvislosti dovoluji poznamenat, že XXV. mezinárodní všestranné zkoušky byly po všech stránkách vynikající, perfektně připraveny, v nádherném prostředí jak co do honitby, tak i zkouškového zázemí, vynikající péče o účastníky, včetně vysoké péče a zájmu nejvyšších představitelů OMS Cheb, pohoda mezi vůdci i rozhodčími při zachování vysoké náročnosti posuzování. Všichni odjížděli nadšeni a tímto průběhem si jistě organizátoři výrazným způsobem řekli, o uspořádání některého z příštích memoriálů Mileny Štěrbové. Takových míst, velmi vhodných pro uspořádání nejvýznamnějších mezinárodních akcí KCHLS, včetně zápalu širokého pole organizátorů, moc v České republice není.
Výsledky těchto všestranných zkoušek měly výrazný vliv na hodnocení ASS na zkouškách v roce 2007. V celkovém hodnocení se na prvním místě s 1619 body umístil Bastian od Kamenné báby Věroslava Orlovského, který díky především vynikajícímu výsledku na XXV. mezinárodních všestranných zkouškách a získání titulů res. CACIT a CACT předstihl svou sestru Báru od Kamenné báby Jaroslava Reisingera, která i přes další absolvované zkoušky a získání i titulů CACT zůstala v konečném pořadí o 9 bodů na druhém místě. Na třetím místě je hodnocena Xara z Větrné paseky Dany Johnové.

Kromě účasti na výstavách a zkouškách se naši členové výrazným způsobem podíleli na organizaci některých akcí. Zatímco klubovou výstavu připravily zejména členky sekce CS, speciálka v Brně byla již v plné režii členů naší sekce a sekce WSS. Rovněž i některé zkoušky plně zabezpečili tradičně členové naší sekce; každoročně jde o zkoušky vloh v Malešově, lesní zkoušky v Kolencích, barvářské zkoušky a zejména pak již 4. ročník soutěže o Pohár Světa myslivosti opět v Malešově, který letos pro vysoký zájem účastníků, zejména však spíše retrieverů, musel být rozdělen na 4 samostatné zkoušky podzimní a speciální vodní práce jak pro slídiče tak pro retrievery. 71 předvedených psů během jediného víkendu na zkouškách lovecké upotřebitelnosti, to nemá v české lovecké kynologii srovnání.

Na mnoha zkouškách lovecké upotřebitelnosti se naši členové uplatnili mezi rozhodčími v soudcovských sborech.

O celé řadě akcí a činnosti členů sekce ASS se můžeme dočíst ze Zpravodaje KCHLS, jehož poslední číslo 2/2007 jste všichni obdrželi do schránky v uplynulých dnech, kam pravidelně členové výboru a funkcionáři naší sekce zasílají podrobné příspěvky. Je potěšitelné, že někteří členové si najdou čas a připraví pro Zpravodaj velmi zajímavé články, které naše vědění obohatí nebo dají své názory a zkušenosti k diskusi. V posledním zpravodaji to byla Mgr. Tydlitová, která se zamýšlela nad přínosem výjimek z chovných podmínek, včetně negativních jevů, které se v této souvislosti objevují, Mgr. Tetřevová, která díky svým jazykovým znalostem nám pravidelně přiblížuje některé problémy, kterými se zabývají chovatelé ASS ve světě včetně možných náznaků využití těchto zkušeností pro chov ASS v ČR, nebo v minulých číslech Jaroslav Šembera, který shrnul do článku o výcviku a využití ASS při uplatňování práva myslivosti veškeré dlouholeté zkušenosti v tomto oboru, nebo i Vašek Novák, který se rovněž vyjádřil k hlasitosti jako důležité vlastnosti ASS pro praxi v myslivosti.

Výrazným způsobem roste počet členů, kteří mají ať již trvalý či příležitostný přístup k internetu. Z tohoto důvodu je čím dál tím více aktuální poskytovat internetu co nejvíce informací z naší činnosti. Ing. Studený s využitím podkladů funkcionářů sekce nás pravidelně informuje na svých webových stránkách, které dal sekci k dispozici, o všem, co je rozhodující v chovu ASS a činnosti sekce, Alice Piterková a Dita Michlová trvale rozšiřují databázi ASS, kterou před časem zavedly, která je již úctyhodně obsáhlá a ze které jistě celá řada z nás čerpá pravidelně potřebné zajímavé informace a podklady.

V letošním roce se podařilo dokončit velmi zdlouhavé a náročné jednání k opravě resp. novelizaci zkušebních řádů pro lovecké slídiče, které s ČMMJ vedl vedoucí sekce a výcvikář. Domnívám se, že drtivá většina sporných momentů, která nás trápila od vydání zkušebních řádů v loňském roce, se podařila upravit, jak se můžete všichni přesvědčit, neboť řády byly již vydány a jsou k dispozici na ústředí ČMMJ v Jungmannově ulici v Praze.

Dovolte mi, abych v závěru hodnocení činnosti naší sekce vyzdvihl 3 chovatelské stanice za jejich významný přínos v loňském roce pro propagaci anglických špringršpanělů na veřejnosti. I když zatím nemáme pro takovéto hodnocení žádná kritéria a jde tudíž v podstatě o mé pocity, rád bych při této příležitosti vyzdvihl chovatelskou stanici of Klamar Garden Markéty Děkánkové za velmi vydařený odchov, za péči věnovanou umístění odchovanců, jehož výsledkem bylo ovládnutí nejúspěšnějších postů v soutěži o nejlepší jedince ASS na výstavách, dále chovatelskou stanici od Kamenné báby Jaroslava Reisingera za odchov a vynikající reprezentaci ASS na mezinárodních všestranných zkouškách a dále chovatelskou stanici Bohemia Jewellery za odchovy a pečlivý výběr nových majitelů a následné jejich vedení, díky kterému se podařilo, že na zkouškách a výstavách se objevilo 15 jedinců ze dvou vrhů této chovatelské stanice, z toho 12 na výstavách a 9 na zkouškách.

Sekce má v současné době 164 členů a dalších 16 členů KCHLS, kteří se sekcí spolupracují nebo v ní aktivně pracují, ale kmenově jsou zařazeni v jiné sekci KCHLS, což je dohromady 180 členů a příznivců registrovaných matrikou k 31.12.2007.

Samozřejmě nelze do detailu postihnout všechny činnosti, které špringršpanělé provozují, vůbec jsem se nezmínil o uplatňování našeho plemene v lovecké kynologii při uplatňování výkonu práva myslivosti, někteří se svými pejsky absolvují různé záchranářské kurzy a akce, agility, frisbee a třeba i jiné sportovní akce, nehovořili jsme ani o některých apektech spojených se zdravotním stavem.

Dovolte mi, abych vám naposledy z pozice vedoucího sekce za všechnu činnost, o které jsem se zmínil nebo i ne, při které se věnujete a pečujete o příslušníky našeho plemene, co nejupřímněji poděkoval, za podporu, kterou jste mi poskytovali při pomoci zabezpečit řadu akcí a činností sekce i jako výcvikáři KCHLS.
Věřím, že se nám společně daří zahánět chmury nepřátel našeho snažení, které popisovali chov ASS v ČR za upadající, neperspektivní a za velmi zoufalý.
Pevně doufám, že si na dnešní výroční schůzi sekce zvolíte do svého čela nového vedoucího sekce, který naše dlouholeté snahy o neustálé zlepšování stavu chovu ASS v ČR povede dál, činnosti dá nové podněty, na které já již neměl dostatek sil, nebo které se nepodařilo realizovat.

Aby nebylo vše tak krásné, bohužel existuje několik členů naší sekce, u kterých dlouhodobě převládají názory, že KCHLS potažmo sekce ASS nic pro své členy nedělá, že se nic neorganizuje, že členové ze členství nic nemají nebo dokonce, že je třeba Klub třeba i soudní cestou rozpustit, jsou ochotni nepřetržitě a dlouhodobě znevažovat práci všech členů KCHLS, špinit a urážet funkcionáře Klubu.
Jistě, vždy může být akcí více, vždy se ale musí najít někdo, kdo přijde a nabídne, že zorganizuje tu či onu akci, že připraví výcvikový kurs pro začínající vůdce loveckého psa, pozve ostatní do své honitby za účelem uspořádání setkání spojené s výcvikem, společenským programem obdobně jak to dělají třeba v jiných sekcích apod. Je to možné, my však takové lidi v sekci nemáme a organizujeme jen takové akce, na které ti, kteří chtějí pomoci, stačí. Přál bych všem, kteří naše snažení uráží, znevažují činnost všech, kteří pro druhé, nezištně a ve volném čase odevzdávají vše na co jim síly stačí, aby našli takový klub, kde nebude potřeba nic dělat, kde se bude jen brát. Jsem přesvědčen, že budou-li se chovat tak jako někteří v sekci ASS, když se za nimi přijde, aby pomohli uspořádat výstavu, to či ono, budou odmítat přiložit ruku k dílu, ke společné práci se budou chovat odmítavě, nenajdou žádný jiný spolek, kde by byly takové přístupy vítány. Najdou-li však takový spolek, poblahopřeji jim k jejich rozhodnutí do takovéhoto spolku odejít.

Vážení přátelé, je na vás, abyste při dnešním jednání objektivně zhodnotili dosažený stav v chovu ASS u nás, zhodnotili činnost, kterou pro zkvalitňování chovu ASS společně vykonáváme. Já osobně odcházím z funkce s pocity, že se ledacos podařilo, a na druhou stranu, že také víme jakým směrem naši činnost v budoucím období zaměřit.

Zvolíte podle klíče 4 delegáty na konferenci KCHLS, která rozhodne o dalším vývoji Klubu v příštích 4 letech. Dostanu-li vaši důvěru, abych se s dalšími zvolenými delegáty konference účastnil, rád přijmu. Mé současné pocity z vykonané práce přeci jen jsou ještě silnější a převažují nad znechucujícími urážkami některých členů sekce. V uplynulém roce tomu vždy tak nebylo.

Přeji vašemu jednání pracovní atmosféru a zdravím vás pozdravem “loveckým slídičům a špringršpanělům zvlášť zdar“.

Ing. Jan Horyna, vedoucí sekce ASS Praha 23.1.2008
Zápis  a usnesení z výroční ( volební) schůze sekce chovatelů a příznivců ASS

konané 26. ledna 2008 v Kutné Hoře.

Program schůze:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení předchozí schůze

3) Zpráva vedoucího sekce

4) Zpráva poradce chovu ASS

5) Vyhlášení nejlepšího psa a feny za rok 2007 na výstavách

6) Vyhlášení nejlepšího jedince za rok 2007 na zkouškách lovecké upotřebitelnosti

7) Ruzné, diskuse

8) Volba vedoucího sekce, volba delegátu na konferenci KCHLS

9) Usnesení

10)  Závěr

Přítomno 41členů + 8 hostů– viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení

Výroční schůzi zahájila Mgr. Renáta Tetrřvová, členka výboru KCHLS. Přivítala přítomné a omluvila nepřítomnost vedoucího sekce ing. Jana Horyny, který se z vážných zdravotních důvodu nemohl schůze zúčastnit ( hospitalizace v nemocnici ). Z tohoto důvodu informovala členy, že výbor klubu KCHLS pověřuje dalším vedením schůze pana ing. Miroslava Studeného, jemuž předala slovo.

Ing. M. Studený přednesl návrh programu schůze a orgánu ř ízení schůze včetně návrhu volební komise. K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky, navržený program i orgány řízení schůze a volební komise byly veřejným hlasováním jednomyslně schváleny.

Řídící schůze : ing. M. Studený

Zapisovatel: Mgr. R. Tetřevová

Skrutátor: ing. E. Laubeová

Volební komise:

M. Benda

J. Erhart

R. Hroch

Ad 2) Kontrola usnesení z předchozí schůze

Všechny úkoly splněny.

Ad 3) Zpráva vedoucího sekce

Ing. M. Studený přečetl písemnou zprávu nepřítomného vedoucího sekce ing. J. Horyny, jenž zhodnotil činnost sekce ASS za uplynulý rok 2007, včetne práce, výstav a chovu.

Ad 4) Zpráva poradce chovu

Poradkyně chovu M. Kadlecová zhodnotila chovnou sezónu 2007, informovala přítomné o počtech vrhů, narozených šteňat, o poctech chovných jedinců a importů.

Ad 5) Vyhlášení nejlepšího psa a feny za rok 2007 na výstavách

Psi : 1. Acer of Klamar Garden, maj. R. Kobylková                            213 bodu z 9 výstav

       2. Artur z Janovy paseky, maj. S. Hausnerová+Ing.Bílý                 91 bodu z 6 výstav

       3. Alhambra Peter Kay, maj. ing. D. Mervová                             72 bodu z 3 výstav

Feny : 1.  Azalea of Klamar Garden, maj. N. Čapková                        109 bodu z 7 výstav

          2.  With Touch Meadow Mint, maj. manž. Michlovi        63 bodu z 7 výstav

          3.  Barecho Just My Style, maj. ing. D. Mervová                         61 bodu z 2 výstav

Ad 6) Vyhlášení nejlepšího jedince za rok 2007 na zkouškách lovecké upotřebitelnosti:

Celkově :

1. Bára od Kamenné báby, maj. J. Reisinger – 1610b.

2. Bastian od Kamenné báby, maj. V. Orlovský – 1288b.

3. Xara z Větrné paseky, maj. Dana Johnová – 1033b.

Ad 7) Různé, diskuse

Mgr. R. Tetřevová – seznámila členy s činností výboru KCHLS o základních usneseních výboru KCHLS v roce 2007.

- informovala o speciální a klubové výstavě v roce 2008

- požádala členy sekce o spolupráci a jakoukoli pomoc při přípravě jak klubové, tak speciální výstavy 2008

- informovala přítomné o blížícím se kongresu španělů a evropské výstavě španělů v roce 2009 a požádala přítomné, aby v následující diskusi přednesli své návrhy na rozhodčí pro plemeno ASS pro tuto výstavu

- přednesla návrh na rozšíření  bodové klasifikace pro soutež „Výstavní ASS roku“

- informovala o zadávání titulu Klubový šampión a přednesla návrh na rozšíření výjimek z chovnosti pro jedince, jenž titul Klubového šampiona získají (exteriérové hledisko).

Ing. M. Studený – přednesl žádost manželů Michlových o výjimku z chovných podmínek na jeden vrh pro fenu With Touch Meadow Mint – fena splňuje jak podmínku importu, tak podmínku výjimečných exteriérových vlastností, kromě toho složila KZV v I. cene a získala titul CACT.

Ing. J. Kostečka – informoval přítomné o doplnění zkušebních řádů

- vyzval členy k propagaci plemene na akcích ČMMJ 2008 – Natura viva, Národní myslivecké slavnosti, Země živitelka

- informoval přítomné o možnosti zařazení MMŠ na seznam vrcholových akcí ČMMJ

J. Šembera – informoval přítomné, že se OMS Kutná Hora chce ucházet o Evropský kongres španelů a Evropskou výstavu španělů

M. Brothánková – informovala členy o tom, že připravuje na příští rok 2009 mezinárodní zkoušky mimo Klub dle reglementu A

- informovala o možnosti účasti na zahraničních zkouškách

M. Děkánková -  vyzvala členy k aktivní pomoci při přípravě klubové výstavy 2008

A. Kadlec – informoval přítomné, že si  jeho manželka M. Kadlecová (současná poradkyně       

chovu ASS)  rozšřrila aprobaci na rozhodčího z exterieru pro plemeno anglický špringršpaněl.

ing. E. Laubeová – vyjádřila nespokojenost s nedostatkem českých rozhodčích – specialistu pro plemeno ASS

p. Blažka – informoval členy o možnosti výcvikového víkendu v letních měsících v lokalitě  Lichnov u Bruntálu. Bližší informace podá na telefonu 724 525 159 nebo e-mailu: pavel.blazka@seznam.cz

R. Vondrová – informovala o možnosti uspořádat výcvikový tábor pro mládež (děti do 18 let)  na rok 2008, bližší informace podá na telefonu: 728 849 382

Mgr. K. Tydlitová – navrhuje pozvat na Evropskou výstavu španělů a Klubovou výstavu KCHLS 2009 jako rozhodčí pro ASS manžele Jacksonovi (chovatelská stanice Mompesson)   

 

Volba  delegátů na konferenci KCHLS a volba vedoucího sekce ASS

Řídící schůze konstatoval, že v sále je přítomno 41 ř ádných členu KCHLS sekce ASS.

Navrhl jako způsob volby -volbu tajnou . Dále pak navrhl následující : navrhovat a volit je možné pouze přítomné členy, nebo členy nepřítomné – řádně omluvené s vážným důvodem nepřítomnosti. U těchto členů je nutný písemný souhlas s případnou nominací a zvolením, doručeným před zahájením volby.  

Ing. Studený přečetl písemný souhlas Ing. Horyny se svojí případnou nominací na kandidátní listinu.

Vetšinou hlasu schůze rozhodla, že volby budou tajné

 ( 35 pro , 2 proti , hlasování se zdrželi 4 členové.)

Dále schuze schválila způsob, nominaci a souhlas s volbou kandidátů.

Pan Benda po volbě  seznámil schuzi s výsledkem hlasování :

Do hlasovací urny bylo vloženo 41 hlasovacích lístků. Po kontrole a sečtení hlasů bylo konstatováno následující :

40 lístků platných, řádne vyplněných. 1 lístek neplatný – nevyplněný.

 

Schůze zvolila tyto delegáty na konferenci KCHLS:

Ing. J. Horyna – 40 hlasů

Mgr. R. Tetřevová – 34 hlasů

Mgr. K. Tydlitová – 33 hlasů

Ing. M. Studený – 33 hlasů

Náhradníkem na konferenci byl zvolen p. Benda počtem :   10 hlasů

 

Volba vedoucího sekce:

Schůze nadpoloviční většinou zvolila na příští čtyřleté funkční období do svého čela :

Mgr. Kláru Tydlitovou (22 hlasů)

Usnesení schůze :

Schůze bere na vědomí:

Informaci vedoucího sekce ASS

Informaci člena výboru KCHLS Mgr. Tetřevové o činnosti výboru KCHLS v roce 2007.

Informaci poradkyně chovu ASS.

- informaci J. Šembery, že se OMS Kutná Hora uchází o funkci pořadatele Evropského kongresu španělů a Evropské výstavy španělů

- informaci p. Blažky o možnosti výcvikového víkendu v Lichnove u Bruntálu

- informaci R. Vondrové o možnosti uspořádat výcvikový tábor pro mládež

- informaci M. Brothánkové o přípravách mezinárodních zkoušek dle reglementu A mimo Klub v roce 2009

- informaci M. Brothánkové o možnosti účasti na zahraničních zkouškách

- informaci ing. J. Kostečky o možnosti propagace plemene ASS na některých akcích pořádaných ČMMJ v tomto roce.

- Výsledky volby delegátů na konferenci KCHLS včetně náhradníka  a volbu vedoucího sekce ASS.

Schůze doporučuje:

- výboru KCHLS schválení výjimky pro uchovnění na jeden vrh pro fenu ASS With Touch Meadow Mint manželů Michlových

- výboru klubu, aby byl MMŠ zařazen na seznam vrcholových akcí ČMMJ. ( a s tím související jednání s orgány ČMMJ)

-   výboru KCHLS  pozvat na Evropskou výstavu španělů a Klubovou výstavu KCHLS 2009 jako rozhodčí pro ASS manžele Jacksonovi (chovatelská stanice Mompesson)

Schůze schvaluje:

- rozšíření možnosti  udělení výjimek v chovných podmínkách pro jedince s titulem Klubový šampion.

- návrh na rozšíření a aktualizace bodové klasifikace pro soutěž „Výstavní ASS roku“ Aktualizovaná tabulka je přílohou tohoto zápisu a usnesení.

Závěr :

Usnesení schůze bylo přečteno a jednomyslně schváleno.

V Kutné Hoře dne :  26. ledna 2008.

Zapsala Mgr. Renáta Tetřevová