Postup pro vystavení žádosti o Doporučení ke krytí:

Majitel feny požádá poradkyni chovu písemnou formou /doporučeným dopisem, nejlépe e mailem/o vystavení krycích listů s  návrhem požadovaných psů. Popřípadě poradkyně chovu sama vybere tři krycí psy, kteří budou vypsáni v krycích listech.

TUZEMSKÉ KRYTÍ
Majitel feny požádá poradce chovu nejméně 4 týdny před předpokládaným háráním feny písemnou formou (dopisem, e-mailem) o vystavení krycích listů s návrhem požadovaných psů. V případě, že majitel feny nemá vybraného potencionálního krycího psa, může do žádosti napsat své eventuální požadavky na krycího psa. Poradce chovu pak vybere dle vlastní úvahy tři krycí psy, kteří budou v Doporučení ke krytí uvedeni. 
Před krytím je doporučeno provést u budoucího chovného páru vyšetření očí na dědičné oční choroby, a to i v případě, že jedinci mají PRA cord1 negativní.

ZAHRANIČNÍ KRYTÍ
Pokud chce majitel (držitel) chovné feny krýt v zahraničí, je povinen předložit příslušnému poradci chovu kopii průkazu původu vybraného psa, u zemí, které uchovňují na základě splnění chovných podmínek, také potvrzení o chovnosti psa (může být součástí kopie průkazu původu). Dále musí sdělit poradci chovu adresu majitele (držitele) zahraničního krycího psa. Pokud tak nemůže učinit ihned, musí požadovanou kopii průkazu původu předložit po krytí feny současně s potvrzením o krytí. Zahraniční krytí lze uskutečnit pouze chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je určen k reprodukci v zemi, kde působí. 


poradce chovu Paedr. Pavlína Stuchlíková stuchlikova.ass@seznam.cz