DĚDIČNÁ PODMÍNĚNOST ZBARVENÍ ASS

Standardem povolené zbarvení ASS je černobílé,hnědobílé,popřípadě obě varianty s pálením.Na dědičnosti zbarvení ASS se v první řadě podílejí geny a alely série B.
Alela B kontroluje černou pigmentaci,alela b pigmentaci hnědou.
Černobílý ASS může být proto genotypu BB (dominantní homozygot),nebo Bb (heterozygot) a má černě pigmentovaný čenich a sliznici.
Hnědobílý ASS je genotypu bb (recesivní homozygot),má tedy vždy hnědý čenich a sliznici a s jiným hnědobílým jedincem bb nemůže NIKDY DÁT ČERNOBÍLÉ POTOMSTVO! (není možná tvorba černého pigmentu)
Černobílý dominantní homozygot (BB) nám dá s jakýmkoli partnerem vždy JEN ČERNOBÍLÉ POTOMSTVO.
Dva černobílí heterozygoti budou mít potomstvo OBOU BAREVNÝCH RÁZŮ.

VARIANTY
 
BB + BB = všechna štěňata BB
černobílý + černobílý = černobílí dominantní homozygoti
 
 
BB + Bb = všechna štěňata BB nebo Bb
černobílý + černobílý = černobílí dominantní homozygoti a černobílí heterozygoti
 
 
BB + bb = štěňata Bb
černobílý hnědobílý = černobílí heterozygoti
 
 
Bb + Bb = štěňata BB,Bb i bb
černobílý + černobílý = černobílí dominantní homozygoti,černobílí heterozygoti,hnědobílí
 
 
bb + bb = všechna štěňata bb
hnědobílý + hnědobílý = hnědobílí
 
 
Bb + bb = Bb,bb
černobílý + hnědobílý = černobílí heterozygoti,hnědobílí

                           
Se zbarvením srsti ASS souvisí i zbarvení oka,které rovněž kontroluje alela b.U jedinců bb bývá oko obvykle světlejší než u jedinců BB a Bb.Standard proto hovoří o TMAVĚ HNĚDÉM oku u hnědobílých jedinců a SYTĚ HNĚDÉM až ČERNÉM u jedinců černobílých.V každém případě by měla barva oka ladit s celkovým zbarvením ASS.

Standard také označuje oko a výraz,na který má barva oka zásadní vliv,za jeden z nejdůležitějších plemenných znaků ASS! Je proto nezbytné,aby na tento znak byl v chovu ASS kladen obzvláštní důraz! Zejména u hnědobílých jedinců se můžeme často setkat s velice světlým až dravčím okem.Záměrné křížení takových jedinců s černobílými partnery však tento problém neřeší. Potomci z takového spojení budou tuto tendenci ke světlému oku dále předávat zase na své potomstvo.Většina chovatelů ASS v zemi původu plemene chová pouze hnědobílé ASS a jenom díky přísné selekci této exteriérové vady odchovávají stále ASS s typickým výrazem a standardně zbarveným okem.

Dalším exteriérovým znakem,který souvisí s genotypem zbarvení ASS je pigmentace čenichu.Jak už bylo uvedeno,černobílí ASS BB i Bb mají čenich vždy černý,hnědobílí ASS bb mají čenich vždy hnědý.Barva čenichu u hnědobílých ASS však velice často kolísá mezi tmavě hnědým až játrovým zbarvením a na její sytosti mohou mít vliv celková kondice psa (případné zdravotní problémy,poranění atd.).,změny počasí,střídání ročních období,částečně i strava.Toto kolísání zbarvení by však nemělo být zaměňováno s výskytem NEDOBARVENÝCH ploch na čenichu (růžové flíčky či proužky),které jsou vážnou (vylučující?) vadou a mohou se vyskytnout jak u hnědobílých,tak u černobílých jedinců!!!

Bílé zbarvení je u ASS ovlivněno tzv. S-sérií (S=strakatost).ASS se týkají z této série alely sp a sw.
U jedinců s alelou sp tvoří bílé zbarvení 20 - 80%,u jedinců s alelou sw více jak 80%.Mezi jednotlivými alelami této série neexistují jednoznačné vztahy dominance a recesivity.proto je také rozmístění skvrn a jejich velikost značně rozmanitá.ASS může být celoplášťový (tmavé sedlo,bílé zbarvení na krku,bězích a hlavě),strakatý na hřbetě a bocích nebo i téměř bílý na hřbetě,bocích a bězích s pouze malými skvrnami.
Standard nepreferuje žádnou z těchto variant jako typickou pro plemeno!Chovatelé v zemi původu pouze usilují o alespoň částečnou pravidelnost ve zbarvení ASS (tj.například typická bílá lysina a morda s tečkováním,bílý límec u plášťových jedinců,u strakatých jedinců rozmístění skvrn na obou bocích atd.)

Bílé plochy u ASS většinou prostupují hnědé nebo černé tečky (tzv.tickering),jejichž výskyt je kontrolován T-sérií.Základem tečkování je interakce mezi alelami pro větší bílé skvrny (sp a sw) a alelou T.Alela T kontroluje bílé zbarvení s tečkováním,alela t pak bílé zbarvení bez teček,přičemž T je dominantní nad t.
Ass může být tedy buď tečkovaný,pak hovoříme o genotypu TT či Tt,anebo může mít čistě bílé skvrny bez tečkování a jedná se o jedince genotypu tt.Jedinci tt s čistě bílými skvrnami jsou preferováni zejména v amerických liniích .Tito jedinci mají však příliš sterilní vzhled,čímž ztrácejí na typičnosti plemene (viz překlad rozšířeného standardu:Ideální ASS,který je uveřejněn stránce STANDARD.

Všechna štěňata ASS jsou při narození bez tečkování.Teprve po několika dnech začnou bílé plochy na mordě,bězích a břiše podrůstat pigmentovanými chlupy.U některých jedinců je možné pozorovat v průběhu růstu postupné slévání pigmentovaných teček až téměř v celistvé plochy.V některých chov.liniích se vyskytují jedinci,u nichž se dominance pigmentovaných chlupů nad bílými projevuje na celém těle a jejich zbarvení pak připomíná grošování (např.Roandew,švéd.Wisborne)

Poslední významnou sérií ovlivňující zbarvení ASS je série A.Většina představitelů ASS je genotypu As,což znamená hnědobílé nebo černobílé.Jelikož se však oba tyto rázy mohou vyskytovat i s pálením,jedná se pak o homozygoty genotypu atat.Pálení je znak,který se dědí recesivně,proto i dva jedinci,kteří pálení nevykazují,mohou spolu pálené potomstvo dát,jestliže jsou oba nositeli této vlohy.

atat + atat
pálený + pálený

všichni potomci pálení

atat + As
pálený + bez pálení

potomci bez pálení,někteří ale budou nositely vlohy (Asat)
Asat + Asat
nositel bez pálení + nositel bez pálení
potomci bez pálení (As),s pálením (atat),i nositelé vlohy,sami bez pálení (Asat)
   


Použitá literatura: Chov psů
Genetika v kynologické praxi - Ing.Jaromír Dostál,DrSc,1995
Jahrbuch 1996 - Arbeitsgemeinschaft "Andere Spanielrassen"
Zpracovala: Mgr.Klára Tydlitová